Mae’r cyfleoedd i gamu ymlaen yn eich gyrfa yng ngwasanaeth yr heddlu yn enfawr. Os ydych yn ymuno fel cwnstabl, fel y gwna’r rhan fwyaf o recriwtiaid, bydd modd i chi gamu trwy’r rhengoedd canlynol pan fyddwch wedi cwblhau’ch cyfnod prawf yn llwyddiannus:

 • Cwnstabl – dyma’r rheng gyntaf ar gyfer swyddogion yr heddlu.
 • Sarsiant – y rheng oruchwylio gyntaf, mae’r rhan fwyaf o sarsiantiaid yn gyfrifol am dîm o gwnstabliaid.
 • Arolygydd – gan amlaf mae arolygwyr mewn lifrai yn goruchwylio shifft gwnstabliaid a sarsiantiaid. Maent hefyd yn cymryd gofal am ddigwyddiadau mawr yn ardal eu llu. 
 • Prif Arolygydd – gall y rôl hon amrywio o lu i lu ond maent yn gweithredu yn aml fel uwch swyddog yr heddlu mewn trefi mawrion, yn goruchwylio timoedd mawr fel ymchwiliadau neu ymgyrchoedd.
 • Uwch-arolygydd – yn y radd reoli uwch hon, byddech gan amlaf yn gyfrifol am ran o Gomand.
 • Prif Uwch-arolygydd – maent gan amlaf yn gyfrifol am blismona ardal ddaearyddol o’u llu.  
 • Prif Gwnstabl Cynorthwyol – fel prif swyddogion mae’r PGC (ACC) yn gyfrifol, yn bennaf, am adran benodol o fewn eu llu, er enghraifft Ymchwiliadau neu Ymgyrchoedd.
 • Dirprwy Brif Gwnstabl – maent yn gweithredu fel dirprwy i’w Prif Gwnstabl, gan ymdrin â rhedeg eu llu os yw’r Prif Gwnstabl yn rhywle arall.
 • Prif Gwnstabl – mae’r swyddogion hyn yn gyfrifol am redeg eu llu yn effeithiol.  

Oherwydd ei faint mae gan yr Heddlu Metropolitanaidd bum rheng  yn uwch na rheng prif arolygydd – Comander, Dirprwy Gomisiynydd Cynorthwyol, Comisiynydd Cynorthwyol, Dirprwy Gomisiynydd a Chomisiynydd. 

Mae plismona yn ddewis anferth ac amrywiol o yrfa ac, unwaith wedi i chi gwblhau eich cyfnod prawf yn llwyddiannus, gallwch wneud cais hefyd i weithio mewn amrywiaeth mawr o rolau ac unedau arbenigol, gan gynnwys:

 • Plismona cymunedol – yn cwmpasu rolau fel plismona yn y gymdogaeth, plismona  ymateb a phlismona ffyrdd. 
 • Ymchwiliad - o dditectif,  i ymchwilydd safle trosedd a swyddogion cyswllt â theuluoedd i waith fforensig ac ymchwilwyr cam-drin domestig.
 • Cudd-wybodaeth – rolau yn gynnwys dadansoddwyr  gwyliadwriaeth, gweithredwyr cudd ac ymchwilwyr data cyfathrebu.
 • Cymorth gweithredol – rolau sy’n amrywio  o swyddogion canolfan reoli a swyddogion y ddalfa, i rolau arbenigol megis trin cŵn neu heddlu ar geffylau, swyddog sy’n deifio, swyddog arfau tanio a gwyliwr mewn gemau pêl droed.

“Gallaf drosglwyddo’r  holl nodweddion, sgiliau a phrofiad a gefais o’m rôl fel swyddog arfau tanio a bod yn arolygwr  i fod yn Arolygydd”

Mae’r Sarsiant Faith Morgan wedi cael gyrfa reit amrywiol, gan gynnwys cyfnodau gyda’r syrcas a’r gwasanaeth carchardai cyn dod yn swyddog heddlu ac yna arbenigo mewn arfau tanio. Gwyliwch ei stori er mwyn gweld sut mae ei gyrfa wedi datblygu.

Llwybrau gyrfa

I ganfod mwy ynghylch sut y gall eich gyrfa yn yr heddlu ddatblygu, ewch i borth llwybrau gyrfa’r Coleg Plismona.

Hyfforddiant a chymorth

Gall dechrau gyrfa gyda’r heddlu fod yn un o’r pethau gorau i chi eu gwneud. Ond gall bod yn heddwas fynnu llawer yn gorfforol, yn feddyliol ac yn emosiynol.

Trwy gydol eich gyrfa gyda’r heddlu, byddwch yn derbyn hyfforddiant cyfredol, cymorth ac arweiniad i sicrhau eich bod yn dra chymwys i wneud eich gwaith yn ddiogel a hyderus. Dysgwch ragor ynghylch hyfforddiant a chymorth. 

32

o 43

Llu heddlu yn recriwtio ar hyn o bryd

Ble gallaf i weithio?