Hygyrchedd

Datganiad hygyrchedd ar gyfer www.joiningthepolice.co.uk
Mae’r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i wefan recriwtio’r heddlu Llywodraeth EM, www.joiningthepolice.co.uk.


Rhedir y wefan hon gan Lywodraeth EM. Rydym am i gymaint o bobl â phosibl fedru defnyddio’r wefan hon. Er enghraifft, mae hyn yn golygu y dylech allu:

  • newid lliwiau, lefelau’r cyferbyniad a’r ffont
  • chwyddo’r llun hyd at 300% heb i’r testun orlifo oddi ar y sgrin
  • symud o gwmpas y rhan fwyaf o’r wefan gyda dim ond bysellfwrdd
  • symud o gwmpas y rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod lleferydd
  • wrando ar y rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio darllenwr sgrin (gan gynnwys y fersiynau diweddaraf o JAWS, NVDA a VoiceOver)

Rydym hefyd wedi gwneud testun y wefan mor syml â phosibl i’w ddeall.

Mae gan AbilityNet gyngor ar wneud eich dyfais yn haws ei defnyddio os oes gennych anabledd.

Pa mor hygyrch yw’r wefan hon

Rydym yn gwybod nad yw rhan fechan o’r wefan hon yn hollol hygyrch:
• Mae fideo a recordiwyd ymlaen llaw a gynhyrchwyd gan bartner allanol heb gynnwys capsiynau nac opsiwn i weldneu lawrlwytho trawsgrifiad.

Adborth a gwybodaeth gyswllt

Os oes arnoch angen gwybodaeth sydd ar y wefan hon mewn fformat gwahanol fel PDF hygyrch, print bras, deunydd hawdd ei ddarllen, recordiad sain neu braille:

Byddwn yn ystyried eich cais ac yn cysylltu yn ôl mewn 2 ddiwrnod gwaith.

Rhoi adroddiad am broblemau hygyrchedd gyda’r wefan hon

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os dewch chi o hyd i unrhyw broblemau nad ydyn nhw wedi eu rhestru ar y dudalen hon neu eich bod yn meddwl nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â: joiningthepolice@homeoffice.gov.uk gyda manylion sut y gallem wella.

Gweithdrefn orfodi

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) sy’n gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Rhaglenni Symudol) (Rhif 2) 2018 (y ‘rheoliadau hygyrchedd’). Os na fyddwch yn hapus â’r ffordd y byddwn yn ymateb i’ch cwyn, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogi Cydraddoldeb (EASS).

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae Llywodraeth EM wedi ymrwymo i sicrhau bod www.joiningthepolice.co.uk yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Rhaglenni Symudol) (Rhif 2) 2018.

Statws cydymffurfio

Mae’r wefan hon yn cydymffurfio’n rhannol â safon AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We fersiwn 2.1, oherwydd yr elfennau nad ydynt yn cydymffurfio a restrir isod.

Cynnwys nad yw’n hygyrch

Nid oes modd cael mynediad i’r cynnwys isod am y rhesymau canlynol:
• On the Role Spotlight [Sbotolau Ar y Rôl] – tudalen ditectif  - https://www.joiningthepolice.co.uk/career-progression/role-spotlight-detective - rydym yn dangos fideo a gynhyrchwyd gan bartner allanol nad yw’n dangos capsiynau i bobl fyddar na’r opsiwn i weldneu lawrlwytho trawsgrifiad.
 

Elfennau nad ydynt yn cydymffurfio â’r rheoliadau hygyrchedd

  • Tra bod fideos a recordiwyd ymlaen llaw yn cynnwys trosleisiau i bobl â nam ar eu golwg, capsiynau i bobl fyddar ac opsiynau i weldac/neu lawrlwytho trawsgrifiad, mae’r wefan yn cynnwys fideo a gynhyrchwyd gan bartner allanol sydd heb yr opsiynau hyn mewn lle ar hyn o bryd. Mae hyn yn methu WCAG 2.1 A meini prawf llwyddiant  Disgrifiad Sain 1.2.3  neu Gyfrwng Amgen (a recordiwyd ymlaen llaw) a Disgrifiad Sain 1.2.5 Rydym yn bwriadu darparu’r opsiwn i weld neu lawrlwytho trawsgrifiad erbyn diwedd mis Rhagfyr  2020.   

Baich anghymesur

Nid ydym yn ystyried bod y mater hygyrchedd sydd yn weddill yn faich anghymesur i fynd i’r afael ag ef a’n bwriad yw cywiro’r holl ddiffygion sydd yn weddill erbyn diwedd mis Rhagfyr  2020. 

Cynnwys nad yw o fewn cwmpas y rheoliadau hygyrchedd

Nid oes unrhyw ran o’r cynnwys ar y wefan tu hwnt i gwmpas y rheoliadau hygyrchedd. Byddwn yn sicrhau y bydd unrhyw gynnwys newydd yn bodloni’r rheoliadau.

Paratoi’r datganiad hygyrchedd hwn

Paratowyd y datganiad hwn ar 13 Hydref 2020. Cafodd ei adolygu diwethaf ar 13 Hydref 2020.
Cafodd y wefan hon ei phrofi diwethaf ar 17 Awst 2020. Nomensa a gynhaliodd  y prawf. 
Penderfynwyd profi 10 tudalen allweddol o’r wefan – dewiswyd y tudalennau hyn fel y rhai mwyaf tebygol o gael eu cyrchu gan ystod o bobl ar gamau gwahanol o’u taith tuag at wneud penderfyniadau.