Hygyrchedd

Datganiad hygyrchedd ar gyfer www.joiningthepolice.co.uk
Mae’r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i wefan recriwtio’r heddlu Llywodraeth EM, www.joiningthepolice.co.uk.


Rhedir y wefan hon gan Lywodraeth EM. Rydym am i gymaint o bobl â phosibl fedru defnyddio’r wefan hon. Er enghraifft, mae hyn yn golygu y dylech allu:

 • newid lliwiau, lefelau’r cyferbyniad a’r ffont
 • chwyddo’r llun hyd at 300% heb i’r testun orlifo oddi ar y sgrin
 • symud o gwmpas y rhan fwyaf o’r wefan gyda dim ond bysellfwrdd
 • symud o gwmpas y rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod lleferydd
 • wrando ar y rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio darllenwr sgrin (gan gynnwys y fersiynau diweddaraf o JAWS, NVDA a VoiceOver)

Rydym hefyd wedi gwneud testun y wefan mor syml â phosibl i’w ddeall.

Mae gan AbilityNet gyngor ar wneud eich dyfais yn haws ei defnyddio os oes gennych anabledd.

Pa mor hygyrch yw’r wefan hon

Rydym yn gwybod nad yw rhai rhannau o’r wefan hon yn hollol hygyrch:

 • Ar y dudalen hafan a’r dudalen ‘Ffyrdd i mewn i blismona’, gall gwybodaeth gael ei cholli pan fydd pobl â nam ar y golwg neu ddyslecsia yn ail-osod y bylchau gosodedig neu’r teulu o ffontiau.
 • Er bod trosleisio i bobl â nam ar eu golwg a chapsiynau i bobl fyddar ar y fideos sydd wedi eu recordio ymlaen llaw, nid oes trac disgrifiadau sain neu ddewis i weld adysgrif i helpu pobl â nam ar eu golwg i ddeall yr hyn sy’n digwydd yn y fideo.
 • Mae elfennau penodol fel y rhai ar y dudalen ‘Sut i ymgeisio’ a’r cwis ‘A yw plismona yn iawn i mi’ a’r Ddewislen Symudol yn anodd eu defnyddio ar hyn o bryd gyda thechnolegau cynorthwyol.
 • Nid oedd elfennau tab ar y dudalen ‘Prentisiaeth’ yn gweithredu’r patrwm aria-tab yn iawn.
 • Gall problemau HTML strwythurol newid y ffordd y mae tudalen yn cael ei darllen i dechnolegau cynorthwyol.
 • Mae’r dudalen ‘Pam ymuno’ yn cynnwys enwau gwahanol ar ddolenni i’r un gyrchfan.

Adborth a gwybodaeth gyswllt

Os oes arnoch angen gwybodaeth sydd ar y wefan hon mewn fformat gwahanol fel PDF hygyrch, print bras, deunydd hawdd ei ddarllen, recordiad sain neu braille:

Byddwn yn ystyried eich cais ac yn cysylltu yn ôl mewn 2 ddiwrnod gwaith.

Rhoi adroddiad am broblemau hygyrchedd gyda’r wefan hon

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os dewch chi o hyd i unrhyw broblemau nad ydyn nhw wedi eu rhestru ar y dudalen hon neu eich bod yn meddwl nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â: joiningthepolice@homeoffice.gov.uk gyda manylion sut y gallem wella.

Gweithdrefn orfodi

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) sy’n gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Rhaglenni Symudol) (Rhif 2) 2018 (y ‘rheoliadau hygyrchedd’). Os na fyddwch yn hapus â’r ffordd y byddwn yn ymateb i’ch cwyn, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogi Cydraddoldeb (EASS).

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae Llywodraeth EM wedi ymrwymo i sicrhau bod www.joiningthepolice.co.uk yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Rhaglenni Symudol) (Rhif 2) 2018.

Statws cydymffurfio

Mae’r wefan hon yn cydymffurfio’n rhannol â safon AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We fersiwn 2.1, oherwydd yr elfennau nad ydynt yn cydymffurfio a restrir isod.

Cynnwys nad yw’n hygyrch

Nid yw’r cynnwys a restrir isod yn hygyrch am y rhesymau canlynol:

 • Ar y dudalen hafan a’r dudalen ‘Ffyrdd i mewn i blismona’, gall gwybodaeth gael ei cholli pan fydd pobl â nam ar y golwg neu ddyslecsia yn ail-osod y bylchau gosodedig neu’r teulu o ffontiau.
 • Er bod trosleisio i bobl â nam ar eu golwg a chapsiynau i bobl fyddar ar y fideos sydd wedi eu recordio ymlaen llaw, nid oes trac disgrifiadau sain neu ddewis i weld adysgrif i helpu pobl â nam ar eu golwg i ddeall yr hyn sy’n digwydd yn y fideo.
 • Mae elfennau penodol fel y rhai ar y dudalen ‘Sut i ymgeisio’ a’r cwis ‘A yw plismona yn iawn i mi’ a’r Ddewislen Symudol yn anodd eu defnyddio ar hyn o bryd gyda thechnolegau cynorthwyol.
 • Nid oedd elfennau tab ar y dudalen ‘Prentisiaeth’ yn gweithredu’r patrwm aria-tab yn iawn.
 • Gall problemau HTML strwythurol newid y ffordd y mae tudalen yn cael ei darllen i dechnolegau cynorthwyol.
 • Mae’r dudalen ‘Pam ymuno’ yn cynnwys enwau gwahanol ar ddolenni i’r un gyrchfan.

Elfennau nad ydynt yn cydymffurfio â’r rheoliadau hygyrchedd

 • Ar y dudalen hafan a’r dudalen ‘Ffyrdd i mewn i blismona’, gall gwybodaeth gael ei cholli pan fydd pobl â nam ar y golwg neu ddyslecsia yn ail-osod y bylchau gosodedig neu’r teulu o ffontiau. Mae hyn yn groes i feini prawf llwyddo 1.4.12 AA WCAG 2.1 Bylchau Rhwng Testun. Rydym yn bwriadu cywiro’r broblem hon erbyn diwedd Mehefin 2020.
 • Er bod trosleisio i bobl â nam ar eu golwg a chapsiynau i bobl fyddar ar y fideos sydd wedi eu recordio ymlaen llaw, nid oes trac disgrifiadau sain neu ddewis i weld adysgrif i helpu pobl â nam ar eu golwg i ddeall yr hyn sy’n digwydd yn y fideo. Mae hyn yn groes i feini prawf llwyddo 1.2.3 A WCAG 2.1 Disgrifiad Sain neu Ddewis Cyfrwng Arall (recordio ymlaen llaw) a 1.2.5 Disgrifiad Sain. Rydym yn bwriadu cywiro’r broblem hon erbyn diwedd Mehefin 2020.
 • Mae elfennau penodol fel y rhai ar y dudalen ‘Sut i ymgeisio’ a’r cwis ‘A yw plismona yn iawn i mi’ a’r Ddewislen Symudol yn anodd eu defnyddio ar hyn o bryd gyda thechnolegau cynorthwyol. Mae hyn yn groes i feini prawf llwyddo 4.1.2 A WCAG 2.1 Enw, Rôl, Gwerth. Rydym yn bwriadu cywiro’r broblem hon erbyn diwedd Mehefin 2020.
 • Nid oedd elfennau tab ar y dudalen ‘Prentisiaeth’ yn gweithredu’r patrwm aria-tab yn iawn. Mae hyn yn groes i feini prawf llwyddo 4.1.2 A WCAG 2.1 Enw, Rôl, Gwerth. Rydym yn bwriadu cywiro’r broblem hon erbyn diwedd Mehefin 2020.
 • Gall problemau HTML strwythurol newid y ffordd y mae tudalen yn cael ei darllen i dechnolegau cynorthwyol. Mae hyn yn groes i feini prawf llwyddo 4.1.1 A WCAG 2.1 Dosrannu. Rydym yn bwriadu cywiro’r broblem hon erbyn diwedd Mehefin 2020.
 • Mae’r dudalen ‘Pam ymuno’ yn cynnwys enwau gwahanol ar ddolenni i’r un gyrchfan. Mae hyn yn groes i feini prawf llwyddo 3.2.4 AA WCAG 2.1 Dynodi Cyson. Rydym yn bwriadu cywiro’r broblem hon erbyn diwedd Mehefin 2020.

Baich anghymesur

Nid ydym yn ystyried y bydd unrhyw un o’r problemau hygyrchedd yn faich anghymesur i’w datrys ac rydym yn bwriadu cywiro’r holl broblemau sy’n dal i fodoli erbyn diwedd Mehefin 2020.

Cynnwys nad yw o fewn cwmpas y rheoliadau hygyrchedd

Nid oes unrhyw ran o’r cynnwys ar y wefan tu hwnt i gwmpas y rheoliadau hygyrchedd. Byddwn yn sicrhau y bydd unrhyw gynnwys newydd yn bodloni’r rheoliadau.

Paratoi’r datganiad hygyrchedd hwn

Paratowyd y datganiad hwn ar 24 Ebrill 2020. Fe’i hadolygwyd ddiwethaf ar 27 Ebrill 2020.

Profwyd y wefan hon ddiwethaf ar 16 Ebrill 2020. Cynhaliwyd y prawf gan Nomensa.

Fe wnaethom benderfynu profi 10 tudalen allweddol ar y wefan – dewiswyd y tudalennau hyn fel y rhai y bydd amrywiaeth o bobl ar gyfnodau gwahanol ar eu taith i wneud penderfyniad yn fwyaf tebygol o ymweld â nhw.