Beth sydd yn rhan o'r cyfweliad cymhwysedd?

Gofynnir cyfres o gwestiynau i chi am y ffordd yr ydych wedi ymdrin â sefyllfaoedd penodol yn y gorffennol. Dyma eich cyfle i roi rhai enghreifftiau o’r cymwyseddau a gwerthoedd allweddol sy’n bwysig i gwnstabliaid heddlu, sef:  

  • gonestrwydd
  • gwasanaeth cyhoeddus
  • tryloywder
  • rydym yn cymryd perchenogaeth
  • rydym yn flaengar ac â meddwl agored

Gallwch ddefnyddio enghreifftiau o’ch gwaith a’ch bywyd personol.

Bydd y cyfweliad yn cymryd hyd at 35 munud a bydd arnoch angen gliniadur, cyfrifiadur desg, ffôn symudol neu dabled.

Gofynnir pum cwestiwn i chi - byddant yn ymddangos un ar y tro ar eich sgrin, gyda phwyntiau ategol i chi eu hystyried.

Ar gyfer pob cwestiwn, byddwch yn cael 1 munud i ystyried y cwestiwn a pharatoi eich ateb, yna bydd 5 munud i chi recordio eich ymateb. Cofiwch siarad yn glir a chryno, ceisiwch gadw’n hamddenol a bod yn chi eich hun.

Yn yr un modd â’r Prawf Barnu Sefyllfa, mae angen i chi allu cwblhau’r cyfweliad cymhwysedd mewn un eisteddiad - ni fyddwch yn gallu cael saib nac ailgychwyn ar ôl i chi ddechrau.

Bydd eich canlyniad yn cael ei anfon trwy e-bost. Os byddwch yn llwyddo yn y rhan hon o’r broses ymgeisio, yna byddwch yn cymryd ymarfer ysgrifenedig ac ymarfer briffio. Bydd y llu yr ydych wedi anfon cais iddo yn anfon e-bost atoch gyda phecyn gwybodaeth llawn a’r manylion o ran pryd y bydd angen i chi wneud y rhain.