Prif Uwch-Arolygydd Claire Smart

Mae'r Met yn lle anhygoel, gyda chymaint o gyfleoedd – bob dydd rwy'n dysgu rhywbeth newydd. Rwyf am barhau i gael cymaint o sgiliau a phrofiadau gwahanol â phosibl.

Chief Superintendent Claire Smart in uniform, smiling to camera.

Ers ymuno â’r Met 22 mlynedd yn ôl, mae Claire Smart wedi llwyddo i godi drwy’r rhengoedd i fod yn Brif Uwch-arolygydd. Mae Claire yn siarad am sut mae hi'n llwyddo i jyglo plismona a magu plant, sut mae'n cefnogi ei chyd-swyddogion a'r hyn sy'n rhoi'r boddhad mwyaf iddi am ei rôl.

Dywedwch ychydig wrthym am eich cefndir – beth wnaethoch chi cyn ymuno â'r heddlu?

Ymunais â’r heddlu yn syth o’r Brifysgol – astudiais Hanes yng Nghaerefrog ac er fy mod wedi cael llawer o swyddi gwyliau, plismona yw fy ngyrfa gyntaf.

Beth wnaeth i chi fod eisiau ymuno â'r heddlu?

Penderfynais fy mod i am ymuno â'r heddlu pan oeddwn i yn yr ysgol. Roeddwn i'n meddwl dyna swydd anhygoel - amrywiol, diddorol, rydych chi'n cael cwrdd â miloedd o wahanol bobl, pob un â'u cefndiroedd a'u straeon eu hunain i'w hadrodd. Roedd hynny wedi fy nghyfareddu. Ond yn anad dim, mae’n ymwneud â helpu pobl, yn aml ar adeg o’u bywydau lle mae’r angen mwyaf arnynt.

Sut ydych chi'n llwyddo i jyglo bod yn rhiant ac yn swyddog heddlu? Beth yw'r prif heriau a sut mae eich llu yn eich cefnogi i'w goresgyn?

Rwy’n teimlo bod gen i ddwy swydd amser llawn, yn gofalu am fy nwy ferch fach ac yn arwain Tasglu’r Met. Mae’n weithred jyglo, fel y bydd unrhyw riant yn ei ddweud, ond fel swyddogion heddlu, rydym yn dda am weithredu dan bwysau a bod yn hyblyg. Mae hynny'n golygu os oes argyfwng gartref sy'n gofyn i chi ollwng popeth, bydd eraill yn camu i'r adwy ac yn eich helpu yn y gwaith.

Dywedwch ychydig wrthym am yr hyn y mae MetFamilies yn ei wneud?

Yn gyntaf oll, mae MetFamilies yn sefydliad cymorth gan gymheiriaid ar gyfer pobl yn y Met sy’n mynd drwy’r daith rianta – boed hynny ar y dechrau oll gyda thriniaeth ffrwythlondeb, colli babi, camesgor, mamolaeth ac absenoldeb rhiant arall, hyd at yr heriau sy’n dod gyda magu pobl ifanc yn eu harddegau i fod yn oedolion. Rhwydwaith o bobl yw MetFamilies sy’n rhoi gwybod i chi nad ydych chi ar eich pen eich hun ac yn eich helpu i lywio gwaith tra’ch bod chi ar absenoldeb rhiant neu’n cael amser caled gyda’r plant.

Beth yw eich rôl yn MetFamilies?

Sefydlais MetFamilies a dw i'n ei chyd-gadeirio. Yn y tîm gweithredol, mae gennym ni grŵp bach o ddynion a menywod ag hunan-gymhelliant sy'n hynod ysgogol sy'n poeni'n angerddol am wneud y Met yn lle mwy cyfeillgar i deuluoedd i weithio ynddo. Mae hyn yn golygu ein bod yn gwrando ar ein rhwydwaith ac yn ysgogi newid cadarnhaol; diwylliant, polisi a gweithdrefnau.

Beth ydych chi'n ei fwynhau fwyaf am eich swydd?

Fel Comander yr Uned Reoli Weithredol (OCU) ar gyfer y Tasglu, rwy'n cael arwain y grŵp mwyaf rhyfeddol o bobl. Maen nhw'n arbenigwyr yn yr hyn maen nhw'n ei wneud ac maen nhw'n poeni'n fawr iawn am ddarparu gwasanaeth o'r radd flaenaf i gefnogi plismona rheng flaen. Mae'r Tasglu yn OCU mor amrywiol gyda grŵp cymorth tiriogaethol, cŵn, morol, ar geffylau a'r uned cymorth awyr - beth sydd ddim i'w garu?

Beth sydd fwyaf heriol i chi?

Ffitio popeth i mewn. Uwchben fy nghyfrifoldebau hanfodol, mae mwy yr hoffwn ei wneud bob amser. Mae mynd allan mwy gyda'r gwahanol unedau yn hynod bwysig, felly gallaf ddeall yn iawn yr heriau y maent yn eu hwynebu a phenderfynu sut i'w helpu.

Yn eich barn chi sut ydych chi'n gwneud gwahaniaeth?

Cael adborth cadarnhaol gan y bobl ar fy nhimau yw'r teimlad gorau fy mod i'n gwneud cyfraniad cadarnhaol.

Unrhyw uchafbwyntiau gyrfaol rydych chi am eu rhannu?

Mae lansio MetFamilies a’r newidiadau cadarnhaol y mae’r tîm a minnau wedi’u cyflawni yn rhai o’m eiliadau mwyaf balch. Rwyf hefyd yn cael hwb gwirioneddol o redeg gweithrediadau plismona trefn gyhoeddus yn llwyddiannus. Ar ôl sifft hir iawn gyda llawer o ddigwyddiadau heriol, pan allaf ddweud diolch i'r timau sy'n gweithio i mi a'u hanfon adref yn ddiogel, rwy'n teimlo gwir ymdeimlad o gyflawniad.

Ydych chi erioed wedi teimlo bod eich rhywedd wedi'ch rhwystro yn eich gyrfa?

Dychwelyd ar ôl cael fy mabi cyntaf oedd y tro cyntaf i mi fod yn gwbl ymwybodol o'r gwahaniaethau mewn cyfleoedd gyrfa. Roedd bod i ffwrdd ar absenoldeb mamolaeth yn brofiad ynysig iawn. Mae'r newidiadau rydyn ni wedi'u gwneud yn golygu nad oes rhaid i bobl wynebu'r un brwydrau nawr.

Beth fyddech chi'n ei ddweud yw'r prif rwystrau sy'n atal pobl rhag gwneud cais i ymuno â'r heddlu?

Mae'n debygol bod rhywfaint o'r wasg negyddol ddi-baid wedi gwneud i bobl gwestiynu'r math o sefydliad ydyn ni. Y gwir yw, mae llawer mwy o newyddion da i’w dathlu ac er ein bod yn gwneud hynny’n eithaf da yn fewnol, nid yw hynny bob amser yn gwneud penawdau ar y dudalen flaen. Rwyf hefyd wedi cyfarfod â phobl sydd wedi cwestiynu a fyddent yn gallu gwneud y swydd, ond rwy’n meddwl mai’r sgil pwysicaf sydd ei angen arnoch yw gallu siarad â phobl. Mae popeth arall yn addysgadwy.

Beth yw barn eich ffrindiau a'ch teulu am eich dewis gyrfa?

Mae’n deg dweud bod fy nheulu’n amheus i ddechrau am fy mhenderfyniad i ymuno â’r heddlu, ond maen nhw bellach yn falch iawn o’r swydd dw i’n ei gwneud a’r cyfan dw i wedi’i gyflawni.

Sut ydych chi'n credu bod plismona wedi newid ers i chi ymuno?

Mae’r sgiliau craidd a’r dull gweithredu yn debyg iawn, ond erbyn hyn mae prosesau riportio'n llawer mwy ffurfiol ac mae technoleg wedi symud ymlaen yn sylweddol diolch byth, sy’n gwneud bywyd gymaint yn haws – yn anad dim SatNav!

Beth fyddech chi'n ei ddweud wrth fenywod eraill sy'n ystyried ymuno â'r heddlu?

Os ydych chi’n chwaraewr tîm sy’n dda am siarad â phobl ac am wneud rhywbeth amrywiol, diddorol a heriol, yna mae hon yn yrfa llawn boddhad – beth am roi cynnig arni?

Diddordeb mewn ymuno â'r Gwasanaeth Heddlu Metropolitanaidd?

Ewch i'w gwefan Gyrfaoedd i weld pa rolau sydd ganddynt ar gael ar hyn o bryd.

Gyrfaoedd y gwasanaeth Heddlu Metropolitanaidd