Gall gyrfa ym maes plismona fod yn fanteisiol iawn, i chi yn unigol a hefyd i’r gymuned y byddwch yn ei gwasanaethu.

Manteision Plismona

Mae dod yn swyddog heddlu yn agor cyfleoedd i ddatblygu yn bersonol a phroffesiynol ac i wneud gwahaniaeth cadarnhaol yn eich cymuned. A byddwch yn ennill cyflog wrth ddysgu. Dysgwch ragor am fanteision plismona.

Sut fyddaf i yn cael budd?

Amrywiaeth a chynhwysiant mewn plismona

Er mwyn gallu cynrychioli ac ymgysylltu â’r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu, mae’n hanfodol i’n gwasanaeth heddlu fod yn gynhwysol ac amrywiol. Dyna pam ei bod yn bwysig iawn i bobl o bob cefndir, oedran, ethnigrwydd, ffydd, gallu, rhyw a chyfeiriadedd rhywiol, ymgeisio am gael ymuno â’r heddlu. Dysgwch ragor am sut yr ydym yn hyrwyddo cynhwysiant ac amrywiaeth mewn plismona.

A yw plismona'n gynhwysol?

Pwy all ymuno?

Mae amrywiol ffyrdd o ymuno â’r heddlu, gan ddibynnu ar eich profiad o ran gwaith, bywyd ac addysg. Rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o bob cefndir, diwylliant a phrofiad.

Ffyrdd i mewn i blismona