Polisi Preifatrwydd

Mae’r polisi hwn (ynghyd â’n telerau ac unrhyw ddogfennau eraill y cyfeirir atynt ynddo) yn nodi’r sail y bydd unrhyw ddata personol y byddwn yn ei gasglu gennych chi, neu y byddwch chi’n ei roi i ni, yn cael ei brosesu arno gennym ni. Darllenwch y canlynol yn ofalus i ddeall ein harferion a’n prosesau o ran eich data personol a sut y byddwn yn ei drin.


Y Swyddfa Gartref sy’n rheoli Data ar gyfer yr holl ddata personol y mae’n ei gasglu ar gyfer ei swyddogaethau drwy’r wefan hon. Mae hyn yn cynnwys data sy’n cael ei gasglu neu ei brosesu gan drydydd partïon ar ein rhan. 

Y trydydd partïon hyn yw:

 • Google Analytics
 • OmniGOV @ Manning Gottlieb
 • Story UK Limited
 • Forfront Limited

Cyfeiriad cyswllt y Swyddfa Gartref yw:
Peel Building
2 Marsham Street
London SW1P 4DF

Pa wybodaeth fyddwn ni yn ei chasglu?
Pan fyddwch yn ymweld â’r wefan

Rydym yn casglu data am eich cyfrifiadur, gan gynnwys; pan fydd ar gael eich cyfeiriad IP, system weithredu a’r math o borwr, ar gyfer gweinyddu’r system. Diffinnir cyfeiriad IP fel gwybodaeth bersonol yn y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol a bydd yn cael ei drin yn unol â’r ddeddfwriaeth diogelu data bresennol. Ni fwriedir defnyddio’r wybodaeth hon i adnabod unrhyw unigolyn ond yn hytrach i gael data ystadegol am arferion a phatrymau pori ein defnyddwyr. Cedwir gwybodaeth dadansoddeg gwefan am ddim nwy 26 mis a chaiff y data ei storio ar weinyddion o bell a reolir gan Google. Mae’n bosib y trosglwyddir data a gesglir gan Google Analytics y tu allan i’r EEA i’w brosesu. Ni fydd yn cael ei gadw ar ffurf fydd yn adnabod unrhyw unigolyn byw.

Pan fyddwch yn dewis derbyn negeseuon e-bost 
Pan fyddwch yn dewis derbyn negeseuon e-bost, byddwn yn casglu’r wybodaeth ganlynol: 

 • Eich enw cyntaf
 • Eich cyfeiriad e-bost 
 • Os ydych yn dewis derbyn negeseuon e-bost yn cynnwys y diweddaraf am lu heddlu oherwydd eich bod eisiau derbyn y diweddaraf am statws recriwtio llu heddlu penodol, byddwn hefyd yn casglu enw’r llu(oedd) heddlu penodol yr hoffech dderbyn diweddariadau amdano


Dim ond tra bydd yr unigolyn wedi cofrestru i’r gwasanaeth y cedwir yr wybodaeth hon (h.y. dim cais i ddad-danysgrifio) neu am hyd yr ymgyrch Recriwtio Heddlu, pa bynnag un sydd fyrraf. Caiff y data hwn ei letya gan y llwyfan marchnata drwy e-bost ar weinyddion cwmwl wedi’u lleoli yn y DU ac fe’i defnyddir yn unig ar gyfer darparu’r gwasanaeth e-bost i’r unigolion sydd wedi cofrestru. 


Os penderfynwch ddad-danysgrifio, byddwn yn rhoi’r gorau i brosesu eich data personol unwaith y byddwch wedi tynnu eich caniatâd yn ôl, ond ni fydd hyn yn effeithio ar unrhyw ddata personol sydd eisoes wedi cael ei brosesu cyn hyn.


Beth sy’n rhoi hawl i ni gasglu’r wybodaeth bersonol hon?
Pan fyddwch yn ymweld â’r wefan

Rydym yn gallu casglu’r wybodaeth hon er mwyn cyflawni tasg er budd y cyhoedd. Diffinnir Data Personol yn Erthygl 4 y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol ac mae Erthygl 6 (1) (e) yn nodi ei bod yn gyfreithlon casglu data personol ar gyfer cyflawni tasg gyhoeddus. Diffinnir hyn ymhellach yn a. 8 o Ddeddf Diogelu Data 2018 fel swyddogaeth i adran o’r llywodraeth.


Pan fyddwch yn tanysgrifio i dderbyn negeseuon e-bost 
Rydych wedi dewis ymuno â’n rhaglen e-bost drwy broses gofrestru ‘optio i mewn’ ddwbl, sy’n gofyn i chi gadarnhau eich cyfeiriad e-bost ac yn nodi eich bod yn dymuno dod yn danysgrifiwr i negeseuon e-bost gan Dîm Recriwtio’r Heddlu yn Llywodraeth EM, 2 Marsham Street, Llundain SW1P 4DF. 
Mae hyn yn eich cofrestru i dderbyn naill ai: 

 • Diweddariadau e-bost ynglŷn â recriwtio cyffredinol yr heddlu 
 • Neu ddiweddariadau e-bost ynglŷn â statws recriwtio lluoedd heddlu unigol 

Unwaith y byddwch wedi ymuno â’r naill restr bostio uchod, gallwch ddiweddaru eich dewisiadau i ddewis derbyn diweddariadau e-bost ynglŷn â recriwtio cyffredinol yr heddlu yn ogystal â diweddariadau e-bost ynglŷn â statws recriwtio lluoedd heddlu unigol.

Sut yr ydym yn defnyddio eich data personol
Pan fyddwch yn ymweld â’r wefan

Pan fyddwch yn ymweld â’r wefan am y tro cyntaf, gofynnir i chi osod eich dewisiadau cwcis. Gallwch ddiweddaru’r rhain ar ymweliadau dilynol â’r wefan.


Rydym yn defnyddio cwcis angenrheidiol i wneud i’n safle weithio. Mae cwcis angenrheidiol yn galluogi gweithgareddau creiddiol fel diogelwch, rheoli rhwydwaith a hygyrchedd. Gallwch analluogi cwcis angenrheidiol drwy newid gosodiadau eich porwr, ond gall hyn effeithio ar y ffordd y mae’r wefan yn gweithio. (Gellir dod o hyd i’r polisi cwcis yma: https://www.joiningthepolice.co.uk/cookies)

 • Er mwyn sicrhau bod y cynnwys o’n safle yn cael ei gyflwyno yn y modd mwyaf effeithiol i chi a’ch cyfrifiadur.
 • Er mwyn rhoi’r wybodaeth yr ydych yn gofyn amdani gennym ni i chi.
 • Er mwyn i chi gymryd rhan mewn nodweddion rhyngweithiol ar ein safle, pan fyddwch yn dewis gwneud hynny.

Rydym yn defnyddio Google Analytics i gasglu gwybodaeth gan gynnwys patrymau ymddygiad i wella’r cynnwys a roddir i chi ar y safle hwn. Mae cwcis Google Analytics yn casglu gwybodaeth mewn ffordd nad yw’n adnabod unrhyw un yn uniongyrchol. Mae’r cwcis Google Analytics hyn wedi’u diffodd fel rhagosodiad pan fyddwch yn ymweld â’r wefan am y tro cyntaf, a dim ond pan fyddwch yn dewis derbyn gosodiadau cwcis a argymhellir y safle y galluogir hwy. (Gellir dod o hyd i’r polisi cwcis yma: https://www.joiningthepolice.co.uk/cookies)


Os hoffech atal i’ch data gael ei ddefnyddio gan Google Analytics, gallwch lawrlwytho’r ychwanegiad at eich porwr i ddewis gadael Google Analytics. Gellir cael gafael arno yma: Ychwanegiad at borwr i ddewis gadael Google Analytics

Rydym yn defnyddio cwcis marchnata i’n helpu i wella perthnasedd ymgyrchoedd hysbysebu y byddwch yn eu derbyn ar sianeli cymdeithasol a llwyfannau ar-lein eraill. Mae’r cwcis marchnata hyn wedi’u diffodd fel rhagosodiad pan fyddwch yn ymweld â’r wefan am y tro cyntaf, a dim ond pan fyddwch yn dewis derbyn gosodiadau cwcis a argymhellir y safle y galluogir hwy.

Os byddwch yn cysylltu â ni, efallai y byddwn yn cadw cofnod o’r ohebiaeth.
Bydd gohebiaeth gyffredinol yn cael ei chadw yn unol â manylion cadw a gwaredu’r Swyddfa Gartref am uchafswm o bum mlynedd.


Gallwn hefyd ofyn i chi gwblhau arolygon yr ydym yn eu defnyddio ar gyfer ymchwil, er nad oes raid i chi ymateb iddyn nhw. Ni fydd hyn yn effeithio ar eich defnydd o’r wefan.


Gall ein safle, o bryd i’w gilydd, gynnwys dolenni i wefannau sefydliadau partner ac ohonynt. Os byddwch yn dilyn dolen i unrhyw un o’r gwefannau yma, sylwer bod gan y gwefannau hyn eu polisïau preifatrwydd eu hunain ac nad ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb nac atebolrwydd am y polisïau hyn. Gwiriwch y polisïau hyn cyn cyflwyno unrhyw ddata personol i’r gwefannau hyn.


Sut y byddwn yn defnyddio eich data personol os ydych wedi dewis derbyn negeseuon e-bost
Cedwir yr wybodaeth a ddarperir gennych pan fyddwch yn dewis dod yn danysgrifiwr i negeseuon e-bost i roi’r diweddaraf i chi am recriwtio’r heddlu. 


Defnyddir gwybodaeth megis p’un a ydych yn agor, neu’n clicio cynnwys a geir yn y negeseuon e-bost a anfonwyd atoch ar lefel gyfanredol i wella ansawdd cynnwys a anfonwn atoch drwy e-bost. 
Os byddwch yn dewis derbyn diweddariadau e-bost ynglŷn â recriwtio cyffredinol yr heddlu megis cyngor defnyddiol ar lunio cais gwych, i straeon go iawn gan aelodau newydd a swyddogion sy’n gwasanaethu.


Os byddwch yn dewis derbyn diweddariadau e-bost gan luoedd heddlu penodol, byddwn yn rhoi gwybod i chi pa bryd y maent yn dechrau recriwtio am swyddogion heddlu.


Mae’r llwyfan marchnata drwy e-bost a ddefnyddir gennym yn gyflenwr cymeradwy ar fframwaith G-Cloud CCS. Caiff y data ei letya gan y llwyfan marchnata drwy e-bost ar weinyddion cwmwl wedi’u lleoli yn y DU.

Cadw eich gwybodaeth
Os byddwch yn ymweld â’r wefan
Mae eich gwybodaeth bersonol yn cael ei chadw yn ddiogel a dim ond am cyn hired ag y bydd yn angenrheidiol ar gyfer y dibenion a ddisgrifir uchod ac ni fydd yn cael ei rhannu ag unrhyw drydydd partïon heblaw ein partner sy’n gwesteio’r wefan hon.  

Os byddwch yn tanysgrifio i negeseuon e-bost
Mae’r wefan yn cynnwys dwy ffurflen y gall defnyddwyr eu defnyddio i gofrestru i dderbyn hysbysiadau drwy e-bost. Rydym yn cynnwys meysydd y ffurflen ar y wefan ac yn cyflwyno’r data yn uniongyrchol i’r sawl sy’n delio â ffurflenni ar y llwyfan e-bost trydydd parti 

Mae tystysgrif ddiogel yn ei lle i sicrhau bod y cyfathrebu rhwng porwr y cleient a’r gweinydd cyrchfan wedi’i ei amgryptio.

Mae’r llwyfan marchnata drwy e-bost a’i seilwaith wedi’u lleoli yn eu Canolfan Ddata eu hunain yn y DU, sydd ag Achrediad ISO 27001 2013.

Gofyn am fynediad at eich data personol 
Mae gennych yr hawl i ofyn am fynediad at yr wybodaeth bersonol y mae’r Swyddfa Gartref yn ei chadw amdanoch chi.

Gellir gweld manylion sut i gyflwyno cais yn y Siarter Gwybodaeth Bersonol

Hawliau eraill
Mewn rhai amgylchiadau mae gennych yr hawl i:

 • wrthwynebu a chyfyngu ar y defnydd o’ch gwybodaeth bersonol, neu i ofyn am ddileu eich data, neu ei gywiro.

Cwestiynau neu bryderon am ddata personol
Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon am gasglu, defnyddio neu ddatgelu eich gwybodaeth bersonol, cysylltwch â’r Swyddfa Gartref gan ddefnyddio’r wybodaeth yn y Siarter Gwybodaeth Bersonol.


Mae’r Swyddfa Gartref wedi penodi Swyddog Diogelu Data yn unol â’i rhwymedigaethau o dan Erthygl 37 y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data. Mae’r Swyddog Diogelu Data yn rôl annibynnol a benodir i gynnal y swyddogaethau a ragnodir yn y ddeddfwriaeth mewn modd annibynnol a gwrthrychol. Os oes gennych unrhyw bryderon am y ffordd y mae eich data personol wedi cael ei ddefnyddio neu ei drin gallwch ysgrifennu at Swyddog Diogelu Data’r Swyddfa Gartref yn uniongyrchol yn y cyfeiriadau canlynol:


Post: Office of the DPO, Peel Building, 2 Marsham Street, London SW1P 4DF
E-bost: dpo@homeoffice.gsi.gov.uk
Ffôn: 020 7035 6999

Mae gennych yr hawl i gwyno wrth Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth am y ffordd y mae’r Swyddfa Gartref yn trin eich gwybodaeth bersonol.