Gall cychwyn gyrfa yn yr heddlu fod yn un o’r pethau gorau a wnewch chi fyth. Byddwch yn gallu gwneud gwahaniaeth gwirioneddol yn eich cymuned, yn lleihau troseddu ac yn gwneud pobl yn fwy diogel. Ond nid yw bod yn swyddog heddlu i bawb – mae’n un o’r gyrfaoedd mwyaf heriol y gallwch chi ei dewis, gyda gofynion corfforol, meddyliol ac emosiynol trwm.

Dylech ystyried a ydych yn gallu: 

  • Ymdrin ag achosion cymhleth a sensitif, sy’n gofyn am resymu clir a chasglu tystiolaeth
  • Meddwl ar eich traed – datrys problemau ac ymateb i heriau newydd
  • Datblygu sgiliau newydd wrth i ddata a thechnoleg ddod yn fwyfwy pwysig i blismona
  • Cyd-weithio yn dda â chydweithwyr fel rhan o dîm effeithiol
  • Fod â sgiliau pobl gwych, gan gadw’n dawel ac amyneddgar gydag aelodau o’r cyhoedd, yn arbennig mewn sefyllfaoedd llawn straen neu ymfflamychol
  • Ymdrin â sefyllfaoedd trawmatig a gallu cyfleu gwybodaeth mewn modd sensitif
  • Bod yn benderfynol a defnyddio eich grymoedd yn briodol
  • Rhoi tystiolaeth glir a chywir yn y llys
  • Gweithio shifftiau a phenwythnosau

Byddwch yn cael hyfforddiant a chefnogaeth trwy gydol eich gyrfa i’ch helpu i reoli gofynion plismona ond mae’n bwysig sicrhau bod dod yn swyddog heddlu yn iawn i chi.

Gwnewch y cwis

Cwestiynau cyffredin

A oes arnaf angen gradd i ymuno â’r heddlu?

Na, mae llwybr mynediad i raddedigion ond yn y rhan fwyaf o achosion, bydd arnoch angen cymhwyster Lefel 3 o leiaf fel Lefel A neu gyfatebol. Mae hyn yn amrywio rhwng lluoedd heddlu gwahanol. Bydd y llu heddlu y byddwch yn ymgeisio iddo yn nodi’r meini prawf penodol y bydd angen i chi eu bodloni ar eu gwefan.

A fydd raid i mi weithio shifftiau a phenwythnosau?

Bydd, mae’n debygol y bydd amseroedd pan fydd eich angen i weithio ar shifftiau ar fin nos a/neu benwythnosau. Siaradwch â’r llu o’ch dewis os oes gennych gyfyngiad (dyletswyddau gofalu, er enghraifft) a allai eich atal rhag gwneud shifftiau penodol, gan y gallan nhw fod yn gallu trafod dewisiadau gwahanol â chi.

A oes arnaf angen trwydded yrru?

Bydd a yw hyn yn hanfodol neu’n ddymunol yn amrywio o lu heddlu i lu heddlu. Gwiriwch gyda’r llu(oedd) yr ydych yn gwneud cais iddyn nhw os nad oes gennych drwydded ar hyn o bryd.

Ymhle byddaf yn cael fy swydd os yw’r llu o’m dewis yn gyfrifol am ardal fawr?

Bydd angen ystyried nifer o ffactorau wrth roi dyletswyddau i chi, anghenion gweithredol yr ardal yn neilltuol. Ond, gallwch drafod unrhyw gyfyngiadau sydd gennych gyda’ch llu heddlu a byddan nhw’n gwneud popeth o fewn eu gallu i gefnogi anghenion unigol gan sicrhau bod y gofynion gweithredol yn cael eu cyflawni.

A allaf wirfoddoli cyn ymgeisio?

Mae pob un o’r lluoedd heddlu yn cynnig amrywiaeth o wahanol gyfleoedd. Fel arfer bydd ganddyn nhw ran benodol o’u tudalen gyrfaoedd yn amlinellu’r dewisiadau gwirfoddoli a sut i ymgeisio. Os na allwch chi ddod o hyd i’r rhain, mae’n werth anfon e-bost at dîm recriwtio’r llu heddlu iddyn nhw gael eich arwain.

A yw bod â chofnod troseddol yn fy atal rhag ymgeisio?

Mae nifer o ffactorau i’w hystyried yma (er enghraifft, difrifoldeb y gollfarn a pha mor bell yn ôl) felly nid oes un ateb cyffredinol i hyn. Ein cyngor gorau yw siarad â’r llu(oedd) yr ydych yn dymuno ymuno â nhw, i gael eu cyngor. Mwyaf agored a didwyll fyddwch chi am unrhyw hanes all fod gennych, gorau yn y byd a mwyaf cywir fydd y cyngor gan y llu heddlu. Dysgwch ragor am Fetio 

Diwrnod ym mywyd

Pan fyddwch yn swyddog heddlu, ni fydd unrhyw ddau ddiwrnod yr un fath. Dysgwch sut beth yw diwrnod ym mywyd y swyddog Nathan.

Gweld y trawsgrifiad fideo llawn

Swyddog heddlu gwrywaidd mewn iwnifform yn siarad at y camera mewn maes parcio llawn o geir heddlu

"Ni yw’r swyddogion heddlu o ddydd i ddydd y byddwch chi yn eu gweld ar y stryd

Y rheswm yr ydym yn gwneud ein gwaith yw i gael effaith gadarnhaol ar fywydau pobl mewn gwirionedd ac i helpu i ddal y dynion drwg, fel petai. "

Swyddog heddlu gwrywaidd yn sefyll o flaen car heddlu ac yn plygu ei freichiau tu ôl i’w gefn

Fe gychwynnais i fy ngyrfa yn Heddlu Surrey yn 19 oed. Roeddwn am ymuno â’r heddlu erioed.

Swyddog heddlu gwrywaidd yn eistedd tu mewn i orsaf heddlu mewn amgylchedd tebyg i swyddfa yn gweithio ar gyfrifiadur

Mae cynlluniau prentisiaeth yn cael eu rhedeg yn awr a fydd yn cyd-redeg â’ch cyfnod prawf, felly peidiwch â thorri’ch calon os nad oes gennych radd - mae llwybr i fynd yn swyddog heddlu o hyd.

Swyddog heddlu gwrywaidd a swyddog benywaidd yn cerdded trwy faes parcio heddlu

Rwy’n dod i’r gwaith yn y bore ac nid wyf yn gwybod beth sydd rownd y gornel

Swyddog gwrywaidd a swyddog benywaidd yn agor drysau’r car ac yn mynd i mewn i’r cerbyd

Nid wyf yn gwybod beth sy’n mynd i ddigwydd nesaf, ac rwyf wrth fy modd hefo’r math yna o gyffro a’r wefr. Mae’n swydd amrywiol iawn. Rwy’n meddwl, os ydych yn frwdfrydig, a’ch bod yn barod i roi cynnig ar bethau newydd,

Car heddlu yn gyrru allan o’r maes parcio

Eich bod yn barod i siarad â phobl, yn hawdd mynd atoch-

Swyddog heddlu gwrywaidd mewn iwnifform yn siarad at y camera mewn maes parcio llawn o geir heddlu

Os yw hynny’n beth sy’n eich cyffroi ac yn rhywbeth yr ydych yn meddwl y gallech fod yn dda iawn am ei wneud, yna fe fyddwn yn dweud wrthych am ymgeisio yn bendant.

Car heddlu yn gyrru allan o’r maes parcio

Logo Heddlu: Gwnewch eich gwahaniaeth

A wyf yn gymwys i ymuno?

Cyn i chi benderfynu ymgeisio, mae’n werth gwirio’r meini prawf cymhwyster sylfaenol y mae’n rhaid i chi eu bodloni. Dylech hefyd wirio gwefan y llu heddlu yr ydych yn ei ddewis am restr gyfredol o’u meini prawf lleol.

Gwiriad cymhwyster sylfaenol