Gall cychwyn gyrfa yn yr heddlu fod yn un o’r pethau gorau a wnewch chi fyth. Byddwch yn gallu gwneud gwahaniaeth gwirioneddol yn eich cymuned, yn lleihau troseddu ac yn gwneud pobl yn fwy diogel. Ond nid yw bod yn swyddog heddlu i bawb – mae’n un o’r gyrfaoedd mwyaf heriol y gallwch chi ei dewis, gyda gofynion corfforol, meddyliol ac emosiynol trwm.

Dylech ystyried a ydych yn gallu: 

  • Ymdrin ag achosion cymhleth a sensitif, sy’n gofyn am resymu clir a chasglu tystiolaeth
  • Meddwl ar eich traed – datrys problemau ac ymateb i heriau newydd
  • Datblygu sgiliau newydd wrth i ddata a thechnoleg ddod yn fwyfwy pwysig i blismona
  • Cyd-weithio yn dda â chydweithwyr fel rhan o dîm effeithiol
  • Fod â sgiliau pobl gwych, gan gadw’n dawel ac amyneddgar gydag aelodau o’r cyhoedd, yn arbennig mewn sefyllfaoedd llawn straen neu ymfflamychol
  • Ymdrin â sefyllfaoedd trawmatig a gallu cyfleu gwybodaeth mewn modd sensitif
  • Bod yn benderfynol a defnyddio eich grymoedd yn briodol
  • Rhoi tystiolaeth glir a chywir yn y llys
  • Gweithio shifftiau a phenwythnosau

Byddwch yn cael hyfforddiant a chefnogaeth trwy gydol eich gyrfa i’ch helpu i reoli gofynion plismona ond mae’n bwysig sicrhau bod dod yn swyddog heddlu yn iawn i chi.

Gwnewch y cwis

Cwestiynau cyffredin

A oes arnaf angen gradd i ymuno â’r heddlu?

Na, mae llwybr mynediad i raddedigion ond yn y rhan fwyaf o achosion, bydd arnoch angen cymhwyster Lefel 3 o leiaf fel Lefel A neu gyfatebol. Mae hyn yn amrywio rhwng lluoedd heddlu gwahanol. Bydd y llu heddlu y byddwch yn ymgeisio iddo yn nodi’r meini prawf penodol y bydd angen i chi eu bodloni ar eu gwefan.

A fydd raid i mi weithio shifftiau a phenwythnosau?

Bydd, mae’n debygol y bydd amseroedd pan fydd eich angen i weithio ar shifftiau ar fin nos a/neu benwythnosau. Siaradwch â’r llu o’ch dewis os oes gennych gyfyngiad (dyletswyddau gofalu, er enghraifft) a allai eich atal rhag gwneud shifftiau penodol, gan y gallan nhw fod yn gallu trafod dewisiadau gwahanol â chi.

A oes arnaf angen trwydded yrru?

Bydd a yw hyn yn hanfodol neu’n ddymunol yn amrywio o lu heddlu i lu heddlu. Gwiriwch gyda’r llu(oedd) yr ydych yn gwneud cais iddyn nhw os nad oes gennych drwydded ar hyn o bryd.

Ymhle byddaf yn cael fy swydd os yw’r llu o’m dewis yn gyfrifol am ardal fawr?

Bydd angen ystyried nifer o ffactorau wrth roi dyletswyddau i chi, anghenion gweithredol yr ardal yn neilltuol. Ond, gallwch drafod unrhyw gyfyngiadau sydd gennych gyda’ch llu heddlu a byddan nhw’n gwneud popeth o fewn eu gallu i gefnogi anghenion unigol gan sicrhau bod y gofynion gweithredol yn cael eu cyflawni.

A allaf wirfoddoli cyn ymgeisio?

Mae pob un o’r lluoedd heddlu yn cynnig amrywiaeth o wahanol gyfleoedd. Fel arfer bydd ganddyn nhw ran benodol o’u tudalen gyrfaoedd yn amlinellu’r dewisiadau gwirfoddoli a sut i ymgeisio. Os na allwch chi ddod o hyd i’r rhain, mae’n werth anfon e-bost at dîm recriwtio’r llu heddlu iddyn nhw gael eich arwain.

A yw bod â chofnod troseddol yn fy atal rhag ymgeisio?

Mae nifer o ffactorau i’w hystyried yma (er enghraifft, difrifoldeb y gollfarn a pha mor bell yn ôl) felly nid oes un ateb cyffredinol i hyn. Ein cyngor gorau yw siarad â’r llu(oedd) yr ydych yn dymuno ymuno â nhw, i gael eu cyngor. Mwyaf agored a didwyll fyddwch chi am unrhyw hanes all fod gennych, gorau yn y byd a mwyaf cywir fydd y cyngor gan y llu heddlu. Dysgwch ragor am Fetio.

Diwrnod ym mywyd

Pan fyddwch yn swyddog heddlu, ni fydd unrhyw ddau ddiwrnod yr un fath. Dysgwch sut beth yw diwrnod ym mywyd y swyddog Nathan.

A wyf yn gymwys i ymuno?

Cyn i chi benderfynu ymgeisio, mae’n werth gwirio’r meini prawf cymhwyster sylfaenol y mae’n rhaid i chi eu bodloni. Dylech hefyd wirio gwefan y llu heddlu yr ydych yn ei ddewis am restr gyfredol o’u meini prawf lleol.

Gwiriad cymhwyster sylfaenol