Datganiad hygyrchedd

This accessibility statement applies to HM Government’s police recruitment website, www.joiningthepolice.co.uk.

This website is run by HM Government. We want as many people as possible to be able to use this website. For example, that means you should be able to:

 • change colours, contrast levels and fonts.
 • zoom in up to 300% without the text spilling off the screen.
 • navigate most of the website using just a keyboard.
 • navigate most of the website using speech recognition software.
 • listen to most of the website using a screen reader (including the most recent versions of JAWS, NVDA and VoiceOver).

We’ve also made the website text as simple as possible to understand.

AbilityNet has advice on making your device easier to use if you have a disability.

Adborth a gwybodaeth gyswllt

Os oes angen dogfen rydym wedi’i chyhoeddi mewn fformat gwahanol, cysylltwch â ni:

E-bost: public.enquiries@homeoffice.gov.uk

Ffôn: 020 7035 4848

Ffôn testun: 020 7035 4742 ar gyfer pobl Fyddar a thrwm eu clyw

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd gyda'r wefan hon

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â joiningthepolice@homeoffice.gov.uk gyda manylion am sut y gallem wella.

Gweithdrefn orfodi

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) yn gyfrifol am orfodi’r Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif. 2) Rheoliadau Hygyrchedd 2018 (y ‘rheoliadau hygyrchedd’). Os nad ydych yn hapus ynghylch sut rydym yn ymateb i’ch cwyn,  cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb (EASS).

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae Llywodraeth EF wedi ymrwymo i wneud www.joiningthepolice.co.ukyn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Cheisiadau Symudol) (Rhif. 2) 2018

Statws cydymffurfio

Mae'r wefan hon yn cydymffurfio'n rhannol â safon AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe fersiwn 2.1 , oherwydd yr achosion o ddiffyg cydymffurfio a restrir isod.

Cynnwys anhygyrch

Nid yw'r cynnwys a restrir isod yn hygyrch am y rhesymau canlynol:

 • Sbotolau Ar y Rôl - tudalen Ditectif - https://www.joiningthepolice.co.uk/career-progression/role-spotlight-detective - rydym yn cynnwys fideo a gynhyrchwyd gan bartner allanol nad yw'n cynnwys capsiynau ar gyfer pobl fyddar na'r opsiwn i weld neu lawrlwytho trawsgrifiad.
 • Mae fideo ar hafan Sunny Kaur Cheema heb ddisgrifiad sain o'r testun a'r logos ar ddiwedd y fideo. 
 • Mae fideo ar y dudalen hyfforddiant a dilyniant 'Ymgyrch Recriwtio'r Heddlu Llywodraeth EF - Dilyniant gyrfa' heb ddisgrifiad sain sy'n disgrifio'r wybodaeth a ddangosir ar y dechrau megis enw'r siaradwr a'r teitl 'Dilyniant gyrfa'.
 • WCAG 2.4.4 Pwrpas y ddolen (yn ei chyd-destun) - Rhifyn 1) Ar yr Hafan, mae nifer o ddolenni sy'n dweud 'Dysgu rhagor ar Wefan Heddlu Gorllewin Canolbarth Lloegr'. Amcan y ddolen yw cyfeirio'r ymwelydd at ddigwyddiad penodol, ond nid yw testun y ddolen nac unrhyw destun cyswllt sy'n gysylltiedig â rhaglenni'n dweud wrth ddefnyddwyr beth yw'r pwrpas hwnnw. Rhifyn 2) Ar dudalen Digwyddiadau Recriwtio'r Heddlu sydd ar Ddod, mae nifer o ddolenni sy'n dweud 'Dysgu rhagor ar Wefan Heddlu Essex'. Amcan y ddolen yw cyfeirio'r ymwelydd at ddigwyddiad penodol, ond nid yw testun y ddolen nac unrhyw destun cyswllt sy'n gysylltiedig â rhaglenni'n dweud wrth ddefnyddwyr beth yw'r pwrpas hwnnw.

Diffyg cydymffurfio â'r rheoliadau hygyrchedd

 • Er bod gan fideos sydd wedi'u recordio ymlaen llaw ar y wefan rydym wedi'u cynhyrchu droslais ar gyfer pobl â nam ar eu golwg, capsiynau ar gyfer pobl fyddar ac opsiynau i weld a/neu lawrlwytho trawsgrifiad, mae'r wefan yn cynnwys fideo a gynhyrchwyd gan bartner allanol nad oes ganddi'r opsiynau hyn yn eu lle ar hyn o bryd. Mae hyn yn methu WCAG 2.1 Maen prawf llwyddiant 1.2.3 Disgrifiad Sain neu Gyfryngau Amgen (wedi'i recordio ymlaen llaw) ac 1.2.5 Disgrifiad Sain. Rydym yn bwriadu naill ai darparu'r opsiwn i weld neu lawrlwytho trawsgrifiad erbyn diwedd Mai 2023 neu dynnu'r fideo hwn oddi ar y wefan.
 • Mae fideo ar hafan Sunny Kaur Cheema heb ddisgrifiad sain o'r testun a'r logos ar ddiwedd y fideo. Rydym yn bwriadu diweddaru'r trawsgrifiad a ddarperir i gynnwys yr elfennau sain-ddisgrifiedigcoll erbyn diwedd Mai 2023 neu dynnu'r fideo hwn oddi ar y wefan. 
 • Mae fideo ar y dudalen hyfforddiant a dilyniant 'Ymgyrch Recriwtio'r Heddlu Llywodraeth EF - Dilyniant gyrfa' heb ddisgrifiad sain sy'n disgrifio'r wybodaeth a ddangosir ar y dechrau megis enw'r siaradwr a'r teitl 'Dilyniant gyrfa'. Rydym yn bwriadu diweddaru'r trawsgrifiad a ddarperir i gynnwys yr elfennau sain-ddisgrifiedig coll erbyn diwedd Mai 2023 neu dynnu'r fideo hon oddi ar y wefan. 
 • WCAG 2.4.4 Pwrpas y ddolen (yn ei chyd-destun) - Rhifyn 1) Ar yr Hafan, mae nifer o ddolenni sy'n dweud 'Dysgu rhagor ar Wefan Heddlu Gorllewin Canolbarth Lloegr'. Amcan y ddolen yw cyfeirio'r ymwelydd at ddigwyddiad penodol, ond nid yw testun y ddolen nac unrhyw destun cyswllt sy'n gysylltiedig â rhaglenni'n dweud wrth ddefnyddwyr beth yw'r pwrpas hwnnw. Rhifyn 2) Ar dudalen Digwyddiadau Recriwtio'r Heddlu sydd ar Ddod, mae nifer o ddolenni sy'n dweud 'Dysgu rhagor ar Wefan Heddlu Essex'. Amcan y ddolen yw cyfeirio'r ymwelydd at ddigwyddiad penodol, ond nid yw testun y ddolen nac unrhyw destun cyswllt sy'n gysylltiedig â rhaglenni'n dweud wrth ddefnyddwyr beth yw'r pwrpas hwnnw. Darperir y disgrifiadau cyswllt gan drydydd partïon. Fodd bynnag, byddwn yn adolygu holl destun y ddolen a ddarparwyd ac yn ei ddiweddaru i wneud y dolenni’n fwy disgrifiadol erbyn diwedd Ebrill 2023.

Baich anghymesur

Nid ydym yn ystyried bod y materion hygyrchedd sy’n weddill yn faich anghymesur i’w trwsio a’n nod yw cael yr holl faterion sy’n weddill wedi’u hunioni erbyn diwedd Mai 2023. N.B. Byddwn yn diweddaru trawsgrifiadau fideo i gynnwys disgrifiad o elfennau coll ar y sgrin megis logos a thestun y ffrâm terfynu, gan ganiatáu i bob defnyddiwr gael yr un ystyr o'r cynnwys fideo. Fodd bynnag, rydym yn ei ystyried yn faich anghymesur i ymgorffori disgrifiadau sain yn ffrwd sain fideos presennol ar y wefan.

Cynnwys nad yw o fewn cwmpas y rheoliadau hygyrchedd

Nid yw unrhyw gynnwys cyfredol ar y wefan y tu allan i gwmpas y rheoliadau hygyrchedd. Byddwn yn sicrhau bod unrhyw gynnwys newydd a ychwanegir yn bodloni'r rheoliadau.

Paratoi'r datganiad hygyrchedd hwn

Paratowyd y datganiad hwn ar 14 Mawrth 2023. Fe gafodd ei adolygu ddiwethaf ar 14 Mawrth 2023.

Profwyd y wefan hon ddiwethaf rhwng 12 a 25 Hydref 2022. Cynhaliwyd y prawf gan Wasanaeth Digidol y Llywodraeth. Cwblhawyd gwahanol brofion i wirio yn ôl meini prawf llwyddiant WCAG 2.1 AA. Roedd y profion yn seiliedig ar ddull samplu ac yn gyfyngedig i gyfnod penodol o amser.