Telerau ac Amodau

Eglura’r dudalen hon y telerau defnyddio ar gyfer www.joiningthepolice.co.uk. Rhaid i chi gytuno i’r telerau defnyddio hyn (www.joiningthepolice.co.uk) cyn mynd ymlaen.  

Pwy ydym ni
Rheolir www.joiningthepolice.co.uk gan y Swyddfa Gartref ar ran Llywodraeth EM a’r Goron.

Defnyddio joiningthepolice.co.uk
Rydych yn cytuno i ddefnyddio www.joiningthepolice.co.uk at ddibenion cyfreithlon yn unig. Rhaid i chi hefyd ei ddefnyddio mewn ffordd (dibenion bwriadedig) nad yw’n amharu ar hawliau, nac yn cyfyngu ar neu’n atal y defnydd a’r mwynhad o’r safle hwn gan unrhyw un arall. Diweddarir www.joiningthepolice.co.uk yn rheolaidd. Gallwn newid neu dynnu cynnwys ar unrhyw adeg heb rybudd ymlaen llaw.

Gwasanaethau a thrafodion
Gallwch ddefnyddio joiningthepolice.co.uk i ddod o hyd i wybodaeth am ymuno â’r heddlu a chael gwybodaeth ynglŷn â pha luoedd heddlu sy’n recriwtio ar hyn o bryd. 

Yn ogystal, gallwch danysgrifio i dderbyn diweddariadau e-bost ynglŷn ag ymuno â’r heddlu - am ragor o wybodaeth ynghylch y gwasanaeth hwn, cyfeiriwch at y polisi preifatrwydd.

Dolenni cyswllt i joiningthepolice.co.uk
Rydym yn croesawu ac yn annog gwefannau eraill i ddefnyddio dolenni cyswllt i joiningthepolice.co.uk

Rhaid i chi gysylltu â ni am ganiatâd os ydych eisiau gwneud y canlynol:

 • codi tâl ar ddefnyddwyr eich gwefan i glicio ar ddolen i unrhyw dudalen ar joiningthepolice.co.uk
 • dweud bod eich gwefan yn gysylltiedig â, neu’n cael ei chymeradwyo gan joiningthepolice.co.uk 

Dolenni cyswllt o joiningthepolice.co.uk
Mae joiningthepolice.co.uk yn defnyddio dolenni cyswllt i wefannau sefydliadau partner. Nid oes gennym reolaeth dros gynnwys y gwefannau hyn.

Nid ydym yn gyfrifol am:

 • ddiogelu unrhyw wybodaeth a rowch i’r gwefannau hyn
 • unrhyw golled neu ddifrod a ddaw o’ch defnydd o’r gwefannau hyn, neu unrhyw wefannau eraill y maent yn cysylltu â nhw

Rydych yn cytuno i’n rhyddhau o unrhyw gwynion neu anghydfod a all godi o ddefnyddio’r gwefannau hyn. Dylech ddarllen yr holl delerau ac amodau, polisïau preifatrwydd a thrwyddedau defnyddwyr sy’n berthnasol i’r gwefannau hyn cyn i chi eu defnyddio.

Defnyddio cynnwys joiningthepolice.co.uk
Caiff y rhan fwyaf o’r cynnwys ar GOV.UK ei ddiogelu gan hawlfraint y Goron ac fe’i cyhoeddir o dan y Drwydded Llywodraeth Agored (OGL).

Mae peth o’r cynnwys wedi’i eithrio o dan y OGL - gwiriwch y rhestr o eithriadau.

Os nad yw unrhyw gynnwys yn cael ei ddiogelu gan hawlfraint y Goron na’i gyhoeddi o dan y OGL, byddwn fel rheol yn cydnabod yr awdur neu ddeiliad yr hawlfraint.
Gallwch atgynhyrchu cynnwys a gyhoeddir ar GOV.UK o dan y OGL os dilynwch amodau’r drwydded.

Cysylltwch â ni os hoffech atgynhyrchu darn o gynnwys ond nid ydych yn sicr a yw wedi’i ddiogelu gan hawlfraint y Goron neu’r OGL.

Ymwadiad
Er ein bod yn ymdrechu i gadw GOV.UK yn gyfredol, nid ydym yn darparu unrhyw warantau, amodau neu sicrwydd bod yr wybodaeth:

 • yn gyfredol
 • yn ddiogel
 • yn gywir 
 • yn gyflawn
 • yn rhydd o fygiau neu firysau

Nid ydym yn cyhoeddi cyngor ar joiningthepolice.co.uk. Dylech geisio cyngor proffesiynol neu arbenigol cyn gwneud unrhyw beth ar sail y cynnwys.

Nid ydym yn atebol am unrhyw golled neu ddifrod a all godi o ddefnyddio joiningthepolice.co.uk. Gall hyn gynnwys:

 • unrhyw golled uniongyrchol, anuniongyrchol neu ganlyniadol
 • unrhyw golled neu ddifrod a achoswyd gan gamweddau sifil (‘tort’, yn cynnwys esgeulustra), torri amodau contract neu fel arall
 • defnyddio www.joiningthepolice.co.uk ac unrhyw wefannau sydd â dolenni i neu o’r wefan
 • methu â defnyddio www.joiningthepolice.co.uk ac unrhyw wefannau sydd â dolenni i neu o’r wefan

Mae hyn yn berthnasol os oedd y golled neu’r difrod yn rhagweladwy, wedi codi wrth i’r broses arferol fynd rhagddi, neu os oeddech wedi ein cynghori y gallai ddigwydd.

Mae hyn yn cynnwys (ond nid yw’n gyfyngedig) i golli eich:

 • incwm neu refeniw
 • cyflog, budd-daliadau neu daliadau eraill
 • busnes
 • elw neu gontractau
 • cyfleoedd
 • cynilion a ragwelwyd
 • data
 • ewyllys da neu’ch enw da
 • eiddo diriaethol
 • eiddo anniriaethol, yn cynnwys colled, llygredd neu ddifrod o ddata neu unrhyw system gyfrifiadurol
 • gwastraff o amser rheolwyr neu amser swyddfa

Efallai y byddwn yn parhau i fod yn atebol am:

 • farwolaeth neu anaf personol sy’n codi o’n hesgeulustra
 • camliwio twyllodrus
 • unrhyw atebolrwydd arall na ellir ei eithrio neu ei gyfyngu dan y gyfraith berthnasol

Ceisiadau i dynnu cynnwys
Gallwch ofyn i gynnwys gael ei dynnu oddi ar joiningthepolice.co.uk. Byddwn yn tynnu cynnwys:

 • er mwyn cydymffurfio â deddfwriaeth diogelu data yn ymwneud â hawliau a rhyddid unigolion
 • os yw’n torri cyfreithiau hawlfraint, yn cynnwys data neu ddeunydd personol sensitif a all gael ei ystyried yn anweddus neu’n ddifenwol

Cysylltwch â ni i ofyn i gynnwys gael ei dynnu. Bydd angen i chi anfon cyfeiriad gwe (URL) y cynnwys ac egluro pam y credwch y dylai gael ei dynnu. Byddwn yn ateb er mwyn rhoi gwybod i chi p’un a fyddwn yn ei dynnu ai peidio.

Rydym yn tynnu cynnwys yn ôl ein disgresiwn. Gallwch barhau i ofyn am wybodaeth o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth a’r Ddeddf Diogelu Data.

Gwybodaeth amdanoch chi a’ch ymweliadau â joiningthepolice.co.uk
Rydym yn casglu gwybodaeth amdanoch yn unol â’n polisi preifatrwydd a’n polisi cwcis. Drwy ddefnyddio joiningthepolice.co.uk, rydych yn cytuno i ni gasglu’r wybodaeth hon a chadarnhau bod unrhyw ddata a ddarperir gennych yn gywir.

Diogelwch rhag firysau
Rydym yn gwneud pob ymdrech i wirio a phrofi joiningthepolice.co.uk am firysau ym mhob cam o’r broses gynhyrchu. Rhaid i chi wneud yn siŵr nad yw’r ffordd yr ydych yn defnyddio joiningthepolice.co.uk yn eich amlygu i’r risg o firysau, codau cyfrifiadur maleisus neu unrhyw ffurf arall ar ymyrraeth a allai ddifrodi eich system gyfrifiadurol.

Nid ydym yn gyfrifol am unrhyw golled, amhariad neu ddifrod i’ch data neu i’ch system gyfrifiadurol a all ddigwydd pan fyddwch yn defnyddio joiningthepolice.co.uk

Firysau, hacio a throseddau eraill
Wrth ddefnyddio joiningthepolice.co.uk, ni ddylech gyflwyno unrhyw firysau, trojans, mwydod, bomiau rhesymeg neu unrhyw ddeunydd arall sy'n faleisus neu'n niweidiol o ran technoleg.

Ni ddylech geisio cael mynediad heb awdurdod i joiningthepolice.co.uk, y gweinydd y mae ein safle wedi'i storio arno nac unrhyw weinydd, cyfrifiadur na chronfa ddata sydd wedi'u cysylltu â'n safle.

Ni ddylech ymosod ar joiningthepolice.co.uk mewn unrhyw ffordd.
Byddwn yn rhoi gwybod am unrhyw ymosodiadau neu ymdrechion i gael mynediad heb awdurdod i joiningthepolice.co.uk i’r awdurdodau gorfodi’r gyfraith perthnasol ac yn rhannu gwybodaeth amdanoch gyda nhw.

Cyfraith lywodraethol
Caiff y telerau a'r amodau hyn eu llywodraethu gan gyfreithiau Cymru a Lloegr a'u dehongli yn unol â hwy.

Bydd unrhyw anghydfod sy’n ymwneud â’r telerau a’r amodau hyn, neu eich defnydd o joiningthepolice.co.uk (boed yn gytundebol neu heb fod yn gytundebol), yn ddarostyngedig i awdurdodaeth unigryw llysoedd Cymru a Lloegr.

Newidiadau i’r telerau a’r amodau hyn
Gwiriwch y telerau a’r amodau hyn yn rheolaidd. Gallwn eu diweddaru ar unrhyw adeg heb rybudd ymlaen llaw.

Byddwch yn cytuno i unrhyw newidiadau os ydych yn parhau i ddefnyddio joiningthepolice.co.uk ar ôl i’r telerau a’r amodau gael eu diweddaru.

Diweddarwyd diwethaf 13 Mai 2020