Rhingyll Ibraahim Russul Saib

Mae gan y Met dros 186 o swyddi gwahanol yn y sefydliad. Os nad ydych yn hoffi un swydd, gallwch ddewis un arall!

Metropolitan Police officer standing at the side of the street, watching the Notting Hill Carnival in progress.

Mae’r Rhingyll Heddlu Metropolitanaidd Ibraahim Russul Saib yn sôn am yr hyfforddiant a roddir i swyddogion i’w harfogi i blismona digwyddiadau ar raddfa fawr, ei uchafbwyntiau allweddol o blismona Carnifal Notting Hill a’r hyn a wnaeth iddo fod am fod yn swyddog heddlu.

Pa fath o ymatebion ydych chi'n eu cael gan y gymuned leol yng Ngharnifal Notting Hill?

Mae'r rhan fwyaf o'r ymatebion yn gadarnhaol gan y gymuned sy'n deall ein bod ni yno i'w cadw'n ddiogel a bod gennym ni waith i'w wneud.

Pam ydych chi’n credu ei bod hi’n bwysig i’r Met gael presenoldeb amlwg mewn digwyddiadau fel hyn?

Ar ddiwedd y dydd, mae'n ddigwyddiad ar raddfa fawr a'r ail garnifal stryd mwyaf yn y byd. Mae gennym ddyletswydd gofal i’r cyhoedd a phartïwyr i’w cadw’n ddiogel a sicrhau bod popeth yn rhedeg yn esmwyth, a gwnawn hynny drwy weithio mewn partneriaeth â’r trefnwyr a’r gymuned leol.

Pa fath o ddigwyddiadau y mae eich tîm wedi gorfod delio â nhw?

Dw i wedi bod yn plismona Carnifal Notting Hill ers 2010 mewn amrywiaeth o rolau. Rydym yn delio â phopeth o gefnogi pobl sydd am ddathlu a dod o hyd i blant coll i argyfyngau meddygol yng nghanol torf drwchus lle bu’n rhaid i ni eu cario allan ar stretsier, gan wthio drwy’r dorf i gyrraedd y criw ambiwlans.

Sut mae swyddogion yn cael eu hyfforddi i ddelio â digwyddiadau fel y rhain?

Mae swyddogion trefn gyhoeddus yn cael hyfforddiant bob blwyddyn i ddelio â'r mathau hyn o ddigwyddiadau ar ein safle hyfforddi yn Gravesend. Byddai swyddogion y Grŵp Cymorth Tiriogaethol (TSG) fel arfer yn cael hyfforddiant bob 5 wythnos ar sut i wneud popeth o wacáu anafusion i ddelio ag unigolion treisgar a thactegau o amgylch torfeydd gelyniaethus.

Beth wnaeth i chi ymuno â'r heddlu?

Rwyf bob amser wedi bod â diddordeb mewn gweithio i'r gwasanaethau brys. Cadarnhawyd fy niddordeb yn y brifysgol pan astudiais Droseddeg a Seicoleg, lle roedd rhai o'm modiwlau'n cael eu rhedeg gan swyddogion presennol yr heddlu.

Pa lwybr mynediad wnaethoch chi ymuno drwyddo?

Fe wnes i ymuno yn 2008 drwy'r hyn y byddai llawer yn ei alw'n llwybr traddodiadol (IPLDP). Y peth gwych yw bod nifer o lwybrau mynediad gwahanol i blismona nawr, gan ei gwneud hi’n haws i bobl o bob cefndir gwahanol ddod o hyd i lwybr sy’n addas iddyn nhw.

Beth yw uchafbwynt eich gyrfa hyd yn hyn?

Dw i wedi bod yn ffodus iawn hyd yn hyn gan fy mod wedi gweithio gyda thimau gwych a bob amser wedi cael goruchwylwyr gwych, a dyna pam yr arhosais i fynd am ddyrchafiad gan eu bod yn gosod y bar yn uchel. Dw i wedi gweithio ar dîm rhagweithiol dillad plaen yn San Steffan ar ôl fy nhîm ymateb cychwynnol, cyn symud i’r TSG am bron i 8 mlynedd nes i mi gael dyrchafiad yn 2020. Dw in argymell ymuno â’r TSG i bawb gan ei fod wedi rhoi sgiliau gwych i mi i’m cynorthwyo am weddill fy ngyrfa – yr uchafbwynt i mi o bell ffordd!

Pa gyngor fyddech chi'n ei roi i rywun sy'n ystyried gwneud cais i ymuno â'r Met?

Er ei bod hi’n wir bod dim byd yn curo arestiad mawr, yn arbennig pan ydych chi’n dal rhywun yn y weithred…y cyngor gorau fyddwn i’n ei roi i unrhyw un ydy’r un cyngor dw i’n cofio ei glywed pan es i ddiwrnod agored i’r Met – “Mae gan y Met oddeutu 186 o swyddi gwahanol (mwy nawr mae’n debygol) o fewn y sefydliad, os nad ydych chi’n hoffi un swydd, dewiswch un arall.”

Diddordeb mewn ymuno â'r Gwasanaeth Heddlu Metropolitanaidd?

Ewch i'w gwefan Gyrfaoedd i weld pa rolau sydd ganddynt ar gael ar hyn o bryd.

Gyrfaoedd y gwasanaeth Heddlu Metropolitanaidd