Prif Gwnstabl Michelle Skeer

Gwnewch e ac ni chewch eich siomi. Mae'n yrfa anhygoel, yn llawn cyfleoedd.

Chief Constable Michelle Skeer in uniform, sitting at a desk, with books on shelves behind her.

Mae’r Prif Gwnstabl Michelle Skeer, a dderbyniodd Fedal Plismona’r Frenhines (QPM) am ei gwasanaeth nodedig yn 2017, wedi bod yn aelod o Heddlu Cymbria ers dros 30 mlynedd. Fe fuom yn siarad â hi am ei phrofiad o blismona a gofyn pa gyngor y byddai’n ei roi i fenywod sy’n ystyried gwneud cais. 

Beth wnaeth i chi fod am ymuno â'r heddlu? 

Roeddwn i am gael gyrfa a oedd yn gyffrous, yn heriol, yn wahanol bob dydd ac yn y pen draw yn werth chweil gyda strwythur clir ar gyfer datblygu.

Beth ydych chi'n ei garu fwyaf am eich swydd?

Y bobl yn gyntaf ac yn bennaf, mae gennyf swyddogion a staff rhagorol sy'n gweithio'n hynod o galed i ddarparu gwasanaeth rhagorol i'r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu. Maent yn ddewr ac yn ymroddedig. Mae’r swydd yn heriol ond mae'n rhoi boddhad mawr lle gallwch chi weld yr effaith gadarnhaol rydych yn ei chael ar fywydau pobl. Rydych chi yno i roi cymorth a chefnogaeth i'r cyhoedd pan ydyn nhw eich angen fwyaf, a all wneud i chi deimlo'n ostyngedig iawn. 

A oes gennych unrhyw gyngor allweddol i fenywod sy'n ystyried gwneud cais i ymuno â'r heddlu? 

Gwnewch ef ac ni chewch eich siomi. Mae'n yrfa anhygoel, yn llawn cyfleoedd a rolau gwahanol, felly does byth foment ddiflas. Edrychwch i mewn i'ch llu lleol trwy eu gwefan, mae'nffynhonnell gyfoethog o wybodaeth a byddan nhw'n gallu eich cyfeirio at wahanol grwpiau cymorth neu dimau gweithredu cadarnhaol i'ch helpu gyda'ch cais.  

Beth fyddech chi'n dweud yw'r prif rwystrau sy'n atal menywod rhag gwneud cais i ymuno â'r heddlu? 

Rwy'n credu yn y gorffennol bod plismona wedi'i weld fel amgylchedd lle mae dynion yn goruchafu ac a allai fod yn amgylchedd macho. Efallai fod rhai o'r canfyddiadau hynny'n bodoli o hyd. Fodd bynnag, byddwn i'n dweud wrth unrhyw un sy'n ystyried gwneud cais, mae plismona yn yrfa i bawb, gyda llawer o wahanol sgiliau, galluoedd a chefndiroedd. 

Gall diogelwch personol yn y swydd fod yn bryder i bobl - beth fyddech chi'n ei ddweud i dawelu eu meddwl? 

Mae plismona'n darparu hyfforddiant diogelwch rhagorol yn ogystal ag offer diogelwch personol sydd wedi'i gynllunio i helpu i'ch cadw'n ddiogel. Mae cydweithwyr yn gweithio gyda'i gilydd fel tîm i leihau digwyddiadau diogelwch personol. Diogelwch swyddogion a staff yw prif flaenoriaeth Timau Prif Swyddogion.

Fe wyddom fod rhai menywod yn poeni am basio’r prawf ffitrwydd. Pa gyngor fyddech chi'n ei roi i unrhyw un sy'n paratoi ar ei gyfer? 

Mae rhai yn ei chael hi’n haws nag eraill ond os nad ydych chi’n rhedwr naturiol, mae’n golygu cynllunio a pharatoi cyn gynted â phosibl. Byddwn i hefyd yn awgrymu cyfeillio gyda rhywun i ymarfer ar gyfer y prawf ffitrwydd. Bydd llawer o luoedd yn darparu cymorth ychwanegol i helpu unigolion i baratoi - y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw gofyn! Rwy'n credu bod y prawf ffitrwydd yn ymarferol iawn. Mae ymarfer yn gwneud popeth yn iawn!

Ydych chi'n credu y gall gyrfa gyda'r heddlu fod yn gyfeillgar i deuluoedd?

Ydw, dw i'n credu hynny. Llwyddais i gael gyrfa, magu tri o blant ac maen nhw i gyd wedi troi allan yn iawn! Weithiau mae'n rhaid i chi ofyn am hyblygrwydd a chymorth y gellir eu darparu fel arfer. Mae'r pandemig wedi arddangos pa mor ystwyth a hyblyg y gallwn ni fod, dim ond ychydig o feddwl sydd ei angen. 

Unrhyw gyngor y gallwch chi ei roi i fenywod sy'n ceisio jyglo magu plant a gwaith sifft? 

Gall fod yn anodd ond nid yn anorchfygol. Bydd angen rhwydwaith cymorth o’ch cwmpas, a’r gallu i ofyn am rywfaint o hyblygrwydd trwy reolwyr llinell. Mae llawer yn rhieni eu hunain felly mae dealltwriaeth llawer gwell nawr nag yn y 90au pan ymunais. 

Ydych chi'n credu bod menywod yn cael yr un cyfleoedd i symud ymlaen mewn plismona â swyddogion gwrywaidd?

Ydw, rwy'n credu'n gadarn eu bod yn eu cael. Mae ond rhaid i chi fynd amdani a bachu ar y cyfleoedd wrth iddyn nhw godi. 

Pa gefnogaeth sydd ar gael i fenywod ym maes plismona? 

Mae gan bob llu Rwydweithiau Merched a byddwn i'n eich annog i ymuno gan ei fod yn darparu cefnogaeth a chyngor. Maent yn gwneud gwaith gwych o fewn lluoedd sydd o fudd i gydweithwyr benywaidd a gwrywaidd. Mae gan bob llu hefyd Unedau Iechyd Galwedigaethol a all helpu. Fi yw Llywydd Cymdeithas Menywod mewn Plismona Prydain ac rydym yn codi materion yn ymwneud â chydweithwyr benywaidd yn genedlaethol yn gyson a gallwch chi gysylltu â ni trwy ein gwefan neu e-bost.