Cwnstabl Heddlu Yasmin Ocampo

Rwyf wrth fy modd ag amrywiaeth y swydd. Un diwrnod, galla i fod yn ymlid pobl dan ameuaeth ar y stryd. Yr un nesaf galla i fod yn helpu yn y gymuned.

Yasmin talking to camera, locker room in the background.

Mae PC Yasmin Ocampo yn recriwt newydd gyda Heddlu Swydd Gaerhirfryn. Mae’n siarad â ni am yr hyn a’i hysgogodd i ymuno â’r heddlu, sut mae’n teimlo ei bod wedi gwneud gwahaniaeth a beth sydd gan y dyfodol i’w gyrfa blismona.

Gweld trawsgrifiad llawn y fideo

Beth wnaeth i chi fod am ymuno â'r heddlu?

Roeddwn i am wneud gwahaniaeth yn sylfaenol, ac rwy'n meddwl, wrth ymuno â'r heddlu, eich bod yn cael y cyfle hwnnw i fynd at bobl pan fyddant ar eu mwyaf agored i niwed neu pan fydd angen cymorth arnynt. Ac roeddwn i am wneud hynny ac roeddwn i am fynd allan yn y gymuned ac ie, dim ond gwneud y gymuned yn amgylchedd gwell. Ac dw i wastad wedi caru pobl, felly roedd gallu siarad â phobl yn fy swydd bob dydd yn fonws. A dyna'r prif reswm pam ymunais â'r heddlu.

Beth yw eich cefndir (e.e. swyddi blaenorol) cyn ymuno)?

Roedd fy nghefndir yn wahanol iawn, a dweud y gwir, astudiais fathemateg ac ystadegau yn y brifysgol, ac felly fe wnes i ymwneud â data am ychydig. Felly, dw i wedi cael ychydig o swyddi data, ond fe wnes i ddiflasu o fod yn gweithio mewn swyddfa ac roeddwn i am gael rhywbeth roeddwn i’n fwy angerddol amdano. Felly dyna oedd fy nghefndir.

Pa lwybr mynediad wnaethoch chi gais drwyddo?

Fe wnes i gais drwy’r heddlu nawr, sydd fwy na thebyg yn un o’rllwybrau mynediad llai hysbys i’r heddlu. Mae'n gynllun i raddedigion ac rydych chi'n mynd yn syth i'ch cymdogaeth ar ôl i chi wneud eich hyfforddiant. Felly, plismona yn y gymdogaeth, ymateb ychydig yn wahanol, rydym yn ymwneud yn fwy â datrys problemau ac yn dod i adnabod y gymuned ac yn mynd allan ar batrôl troed a phethau felly. Felly dyna'r llwybr mynediad ymunais i ag ef.

Sut gawsoch chi’r broses ymgeisio – ai dyna oeddech chi’n ei ddisgwyl?

Roedd yn hir, ond roedd yn syml ar yr un pryd, ac rwy'n meddwl mai rhan o'i hyd yw ei fod yn gyfnod interim eithaf hir rhwng pob adran. Ac rwy'n meddwl bod hynny oherwydd y math o swydd rydych chi'n mynd iddi, mae angen iddyn nhw wneud yn siŵr eich bod chi'n gwbl addas. Felly, roedd yn broses hir, ond ces i fod y cofnod y llwybr mynediad yr es i drwyddo, roedden nhw'n eithaf cefnogol a bob amser yn dweud wrthyf pan oedd y peth nesaf ar ddod a oedd yn rhaid ei wneud a phethau felly. Felly, mae'n hir, ond mae'n ei gwneud yn werth chweil. Mae'n dda.

A oedd gennych unrhyw bryderon ynghylch pasio’r prawf ffitrwydd?

Roeddwn i wedi clywed straeon brawachys am y prawf ffitrwydd cyn i mi ymuno, felly i ddechrau roeddwn i'n eithaf nerfus. Roeddwn i'n meddwl eich bod i fod i wneud fel 1000 o ymarferion gwthio i fyny, ond mewn gwirionedd y dyddiau hyn nid yw'n rhy ddrwg o gwbl. Mae prawf blîp ac yn amlwg mae gennych brawf meddygol cyn hynny. Felly, pan wnes i ddarganfod ei realiti, fe dawelodd fy meddwl ychydig yn fwy.

Oedd hi'n haws neu'n galetach na'r disgwyl? Rwy'n meddwl ei fod yn haws, rwy'n meddwl y prawf blîp, rwy'n cofio ei wneud yn yr ysgol. A does dim rhaid i chi godi i lefel uchel o reidrwydd rwy'n meddwl ei fod yn 5.3, nad yw mewn gwirionedd mor hir. Felly, mae'n fwy o gêm meddwl. Rwy'n meddwl os yw eich meddwl wedi'i osod yn y lle iawn, yna mae'n iawn. Gallwch chi wneud i'ch corff redeg. Dyna pam roeddwn yn meddwl nad oedd yn rhy ddrwg yn y diwedd.

A wnaethoch chi unrhyw hyfforddiant neu waith paratoi ar ei gyfer?

Mae'n debygol fy mod i wedi ceisio mynd allan ar ychydig o rediadau lle gallwn i, mae'n debygol y dylwn i fod wedi gwneud mwy, ond ie, rwy'n ceisio mynd allan ar ychydig o lonciau'n gyntaf oherwydd mae'n rhaid i ni wneud y profion ffitrwydd bob blwyddyn. Ond dw i'n gwybod bod rhai pobl wedi sefydlu'r prawf yn eu gardd neu mewn parc, a gallwch chi ei lawrlwytho ar eich ap ac maen nhw mewn gwirionedd yn gwneud y prawf hefyd. Felly, mae llawer o bobl yn hyfforddi ar ei gyfer felly.

Pa gyngor fyddech chi'n ei roi i bobl eraill i'w helpu i'w basio?

Byddwn i'n dweud peidiwch â phoeni am y peth, fel y dywedais, mae'n gêm meddwl, ac nid oes rhaid i chi fod mor ffit â hynny. Yn amlwg, mae angen lefel o ffitrwydd i basio ac mae angen lefel o ffitrwydd i ymuno â'r heddlu. Ond dydy hi ddim yn amhosibl. Dydy hi ddim yn afresymol. Ac fel dw i'n dweud, byddwn i'n mynd ar ychydig o lonciau, ac mae hynny'n iawn.

Beth fyddech chi’n ei ddweud yw’r prif rwystrau sy’n atal [menywod – os yw’n recriwt benywaidd] [pobl o’ch cymuned – os yw’n recriwt o gefndir lleiafrifol arall] rhag ymgeisio?

Mae'n gwestiwn mawr. Rwy'n meddwl bod yna lawer o gynrychiolaeth o'r lle y gall ymddangos yn amgylchedd eithaf llencynnaidd. Gall ymddangos yn eithaf gwrywaidd yn bennaf. Mae hynny'n newid. Ac rwy’n credu bod y prosesau, hyd yn oed y broses ymgeisio, mae pobl eisiau cael mwy o fenywod i ymuno â’r heddlu oherwydd mae angen i ni blismona ein cymunedau gydag amrywiaeth o wahanol bobl, ac mae hynny’n cynnwys popeth o rywedd a hil a phob math o amrywiaeth. Felly, dw i’n meddwl mai canfyddiad o'r heddlu sydd gan bobl yw pam rwy’n hoffi gwneud y pethau hyn oherwydd rwy’n hoffi ceisio herio’r canfyddiad hwnnw a dweud, mewn gwirionedd, dw i wedi cael amser gwych yn yr heddlu, hyd yn oed er ei bod wedi bod yn gyfnod eithaf byr, dw i wedi caru pob eiliad. A dw i'n gwybod efallai nad oedd hynny'n wir 20 mlynedd a mwy yn ôl, ond mae'n beth gwych bod y pethau hyn yn newid. A dw i’n meddwl bod y canfyddiad o’r heddlu yn dal i fod yno ychydig yn y cyfryngau. Ond mewn gwirionedd, dw i wedi cael amser gwych.

Sut mae eich hyfforddiant wedi bod i chi'n gyffredinol? Pa rannau ydych chi wedi'u mwynhau fwyaf?

Mae'n dda, mae'n wahanol, yn amlwg, dydych chi ddim yn disgwyl cael eich hyfforddi mewn, dyweder, pethau hunanamddiffyn a phethau fel 'na, pan ydych chi'n dechrau'ch gyrfa, ond mae hynny'n amlwg yn rhan bwysig o'r heddlu. Mae'n eithaf helaeth. Ai dyna'r gair dw i'n chwilio amdano? Dwys Mae'n eithaf dwys, ond rydych chi'n dysgu llawer mewn cyfnod byr o amser a dw i wrth fy modd yn dysgu. Dw i wrth fy modd yn cael gwneud pethau newydd ac yn dysgu pethau newydd. Fe wnes i fwynhau'n fawr. A dw i'n meddwl mai fy hoff gwrs yn bendant oedd y cwrs goleuadau glas? Felly, rydych chi'n cael gyrru'r ceir yn gyflym iawn. Mae'n hwyl. 

Beth ydych chi'n ei fwynhau fwyaf am eich swydd nawr?

Dw i wrth fy modd ag amrywiaeth y swydd. Dw i wrth fy modd â'r ffaith y galla i fod yn ymlid dynion drwg ar y stryd un diwrnod. Y diwrnod nesaf galla i fod yn helpu yn y gymuned. Galla i fynd i ysgolion ac addysgu plant. Ac mae cymaint o bethau gwahanol y gallwch chi eu gwneud a'u gwneud yn rhai i chi'ch hun; beth yw eich cryfderau a beth rydych chi'n mwynhau ei wneud. Gallwch chi wir fowldio hynny i'r yrfa a'r math o swydd rydych chi am iddi fod. Felly dw i wrth fy modd â'i amrywiaeth.

Sut ydych chi'n teimlo eich bod chi'n gwneud gwahaniaeth?

Dw i'n meddwl ei bod hi'n bwysig mewn swydd fel yr heddlu i gymryd sylw o'r gwahaniaethau bach oherwydd dw i'n meddwl bod rhai ohonom yn dod i mewn ac eisiau newid y byd, ac mae hynny'n aml yn anoddach nag yr oeddem yn meddwl y byddai yn y lle cyntaf. Ond dw i wrth fy modd yn gwneud y gwahaniaethau bach. Dw i wrth fy modd yn rhoi i bobl, hyd yn oed dim ond yn stopio a siarad â phobl ar y stryd. Maen nhw'n wir hoffi siarad â swyddogion heddlu, rhai pobl, a hefyd dim ond rhoi'r gofal a'r cymorth i ddioddefwyr a mynd y filltir ychwanegol honno. Felly, dw i'n meddwl mai'r pethau bach sy'n gwneud gwahaniaeth.

Beth yw barn eich ffrindiau a'ch teulu am eich dewis gyrfa?

Felly i ddechrau, roedd fy nhad braidd yn bryderus ynghylch y ffaith fy mod i'n ymuno â’r heddlu, dw i’n meddwl ei fod yn pryderu am ddiogelwch y peth, sy’n ddealladwy, ac mae gen i ddwy chwaer iau a doedden nhw ddim yn arbennig o hapus yn ei gylch. Dydw i ddim yn meddwl bod ganddyn nhw'r farn orau am yr heddlu. Fodd bynnag, a dweud y gwir, mae ymuno ag ef wedi newid eu canfyddiad, a dw in meddwl eu bod yn deall pam mae angen i bobl fel fi ymuno. Felly hyd yn oed os oedd ganddyn nhw ychydig o ganfyddiad negyddol o'r heddlu, maen nhw'n deall bod mwyo bobl yn ymuno a maen nhw'n meddwl bod hyn yn cael mwy o effaith gadarnhaol. Felly, roedd ychydig o bryder, ond dw i'n meddwl eu bod yn wirioneddol falch ohonof nawr, sy'n dda.

Sut ydych chi'n gweld eich gyrfa ym maes plismona yn dod yn ei blaen?

Fel y dywedais o'r blaen, mae gan yr heddlu nid yn unig eu swydd bob dydd, mae llawer o amrywiaeth, ond hefyd, i ble allwch chi fynd nesaf. Mae cymaint o wahanol bethau. Gallwch chi arbenigo mewn llawer iawn o wahanol feysydd, ac mae'n debyg fy mod i wedi cyrraedd y cam lle dw i'n dal i benderfynu beth dw i am ei wneud, ond dw i wrth fy modd yn bod yn y sefyllfa honno. Dw i wrth fy modd yn cael yr holl gyfleoedd hyn ac yn gweld beth sydd nesaf.

Pa gyngor fyddech chi'n ei roi i bobl eraill sy'n ystyried ymuno â'r heddlu?

Byddwn i'n dweud, yn onest, ewch amdani. Dw i’n cofio pan ymunais â’r heddlu, roeddwn i'n cyfarfod â ffrind am goffi a siaradais i am, o, mae’n yrfa ddiddorol. Dw i bob amser wedi ei weld fel rhywbeth y byddwn i wedi hoffi ei wneud, ond oherwydd fy mod i wedi astudio mathemateg, meddyliais, alla i ddim gwneud hynny. Mae angen i mi fynd i weithio gyda rhifau. Ond dywedodd hi wrtha i ei bod hi fel, Ewch i wneud cais i weld beth sy'n digwydd ac fe wnes i, a wnes i byth edrych yn ôl. Felly byddwn i'n dweud os oes unrhyw un yn meddwl amdano neu â diddordeb ynddo, ewch i wneud cais oherwydd i mi, dw i wedi caru pob eiliad ohono.

Dywedwch ychydig wrthym am eich cefndir

Roedd fy nghefndir yn wahanol iawn, a dweud y gwir. Fe wnes i astudio mathemateg ac ystadegau yn y brifysgol, ac felly fe wnes i ymwneud ag ychydig o swyddi data am ychydig. Ond fe wnes i ddiflasu wrth weithio yn y swyddfa. Roeddwn i am gael rhywbeth y byddwn i'n fwy angerddol amdano.

Pa lwybr mynediad wnaethoch chi gais drwyddo?

Fe wnes i gais trwy gynllun i raddedigion ac rydych chi'n mynd yn syth i mewn i gymdogaeth ar ôl i chi gwblhau'ch hyfforddiant. Ym maesplismona yn y gymdogaeth, rydyn ni’n ymwneud mwy â datrys problemau a dod i adnabod y gymuned – mynd allan ar batrôl troed a phethau felly.

Sut gawsoch chi’r broses ymgeisio – ai dyna oeddech chi’n ei ddisgwyl?

Roedd yn syml, er bod cyfnod interim eithaf hir rhwng pob adran, oherwydd yn y math hwn o swydd, mae angen iddyn nhw wneud yn siŵr eich bod yn ffit iawn. Ond cefais gefnogaeth trwy gydol y broses a chefais y wybodaeth ddiweddaraf bob amser pan oedd y peth nesaf yn dod. Felly, gall deimlo'n hir ond mae'n werth chweil.

Y prawf ffitrwydd – a oedd yn haws neu’n galetach na’r disgwyl?

Rwy'n credu ei fod yn haws. Mae'n fwy o gêm meddwl. Rwy'n meddwl os yw eich meddwl wedi'i osod yn y lle iawn, yna mae'n iawn. Gallwch chi wneud i'ch corff redeg. Dyna pam roeddwn i'n meddwl nad oedd yn rhy ddrwg yn y diwedd.

A wnaethoch chi unrhyw hyfforddiant neu waith paratoi ar ei gyfer?

Ceisiais fynd allan ar ychydig o rediadau pan allwn i – mae'n debygol y dylwn i fod wedi gwneud mwy. Mae'n rhaid i ni wneud y profion ffitrwydd bob blwyddyn, felly dw i'n ceisio mynd allan ar ychydig o lonciau ymlaen llaw. Ond dw i'n gwybod bod rhai pobl wedi sefydlu'r prawf yn eu gardd neu mewn parc. A gallwch chi lawrlwytho'r prawf blîp fel ap ar eich ffôn, felly mae llawer o bobl yn hyfforddi ar ei gyfer fel 'na.

Sut mae eich hyfforddiant wedi bod i chi'n gyffredinol? Pa rannau ydych chi wedi'u mwynhau fwyaf?

Dydych chi ddim yn disgwyl cael eich hyfforddi mewn, dyweder, hunan-amddiffyn pan ydych chi'n dechrau'ch gyrfa, ond mae hynny'n amlwg yn rhan bwysig o'r heddlu. Mae'n eithaf helaeth ac rydych chi'n dysgu llawer mewn cyfnod byr o amser. Dw i wrth fy modd yn dysgu ac wedi mwynhau cael gwneud pethau newydd yn fawr. Un o fy ffefrynnau yn bendant oedd y cwrs goleuadau glas, Mae hynny'n wir hwyl!

Beth ydych chi'n ei fwynhau fwyaf am eich swydd nawr?

Rwyf wrth fy modd ag amrywiaeth y swydd. Dw i wrth fy modd â'r ffaith y galla i un diwrnod fod yn ymlid pobl dan amheuaeth ar y stryd. Y diwrnod nesaf galla i fod yn helpu yn y gymuned. Galla i fynd i ysgolion ac addysgu plant. Ac mae cymaint o wahanol bethau y gallwch chi eu gwneud a'u gwneud yn rhai eich hun gyda'ch cryfderau a'r hyn rydych chi'n mwynhau ei wneud. Gallwch chi wir ei fowldio i'r yrfa a'r math o swydd rydych chi am iddi fod.

Sut ydych chi'n teimlo eich bod chi'n gwneud gwahaniaeth?

Dw i'n credu ei bod yn bwysig mewn swydd fel yr heddlu i gymryd sylw o'r gwahaniaethau bach, oherwydd dw i'n meddwl bod rhai ohonom yn dod i mewn ac eisiau newid y byd, ac mae hynny'n aml yn anoddach nag yr ydym yn ei feddwl i ddechrau. Ond dw i wrth fy modd yn gwneud y gwahaniaethau bach. Dw i wrth fy modd yn helpu pobl, hyd yn oed dim ond yn stopio ac yn siarad â phobl ar y stryd. Neu roi'r gofal a'r cymorth sydd eu hangen ar ddioddefwyr a mynd y filltir ychwanegol honno. Dw i'n credu mai'r pethau bach sy'n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol.

Beth yw barn eich ffrindiau a'ch teulu am eich dewis gyrfa?

I ddechrau, roedd fy nhad braidd yn bryderus ynghylch ymuno â'r heddlu. Dw i’n meddwl ei fod yn poeni am fy niogelwch, sy’n ddealladwy. A doedd fy nwy chwaer iau ddim yn arbennig o hapus yn ei gylch. Dydw i ddim yn crdeu bod ganddyn nhw'r farn orau am yr heddlu. Fodd bynnag, a dweud y gwir, mae'r ffaith fy mod i wedi ymuno wedi newid eu canfyddiad, a dw i'n credu eu bod yn deall pam mae angen i bobl fel fi ymuno. Maen nhw'n deall bod mwy o bobl yn ymuno a maen nhw'n credu eu bod yn cael mwy o effaith gadarnhaol. Felly, roedd ychydig o bryder, ond dw i'n credu eu bod yn wirioneddol falch ohono i nawr.

Sut ydych chi'n gweld eich gyrfa ym maes plismona yn dod yn ei blaen?

Nid swydd arferol yw plismona, mae llawer o amrywiaeth, gan gynnwys i ble gallwch chi fynd nesaf. Mae cymaint o wahanol rolau. Gallwch chi arbenigo mewn llawer iawn o wahanol feysydd.

Mae'n debygol fy mod i wedi cyrraedd y cam lle dw i'n dal i benderfynu beth dw i am ei wneud, ond dw i wrth fy modd yn bod yn y sefyllfa honno. Dw i wrth fy modd yn cael yr holl gyfleoedd hyn ac yn gweld beth sydd nesaf.

Archwilio straeon swyddogion eraill sy’n gwasanaethu am pam y gwnaethon nhw ymuno â’r heddlu a beth mae plismona yn ei olygu iddyn nhw.