Er bod mwyafrif helaeth y recriwtiaid newydd yn dechrau trwy wneud dwy i dair blynedd o waith yr heddlu ar y rheng flaen, mae'r cyfleoedd ar gyfer dilyniant gyrfa yn enfawr.

  Rolau’r heddlu

  Ar ôl i chi gwblhau eich cyfnod prawf yn llwyddiannus, bydd gennych gyfle i symud ymlaen trwy'r rhengoedd dilynol:

  • Cwnstabl yr Heddlu - dyma'r safle cychwynnol i swyddogion heddlu.
  • Rhingyll - y safle goruchwylio cyntaf, mae'r mwyafrif o ringylliaid yn gyfrifol am sifft o gwnstabliaid.
  • Mae arolygwyr mewn iwnifform fel arfer yn goruchwylio sifft o gwnstabliaid a rhingylliaid. Maen nhw hefyd yn gyfrifol am ddigwyddiadau mawr yn ardal eu llu.
  • Prif Arolygydd - gall y rôl hon amrywio o lu i lu ond maent yn aml yn gweithredu fel uwch swyddog yr heddlu mewn trefi mwy, gan oruchwylio timau mawr fel CID neu Weithrediadau.
  • Uwcharolygydd - ar y rheng hon, byddech chi fel arfer yn gyfrifol am adran o Reolaeth.
  • Prif Uwcharolygydd - nhw fel rheol sy'n gyfrifol am bolisi ardal ddaearyddol o'u llu.
  • Prif Gwnstabl Cynorthwyol - Mae ACCs yn bennaf gyfrifol am adran benodol o fewn eu heddlu, er enghraifft, Ymchwilio neu Weithrediadau.
  • Dirprwy Brif Gwnstabl - maent yn gweithredu fel dirprwy i'w Prif Gwnstabl, gan fod yn gyfrifol am redeg eu llu os yw'r Prif Gwnstabl mewn man arall.
  • Prif Gwnstabl - mae'r swyddogion hyn yn gyfrifol am redeg eu llu yn effeithiol. 

  Hyfforddiant a datblygu gyrfa

  Trwy gydol eich gyrfa yn yr heddlu byddwch yn cael hyfforddiant parhaus, cefnogaeth a chyfarwyddyd i sicrhau bod gennych bopeth i wneud eich gwaith yn ddiogel a hyderus.

  Dysgwch ragor am hyfforddiant a datblygu gyrfa

  Gwirfoddoli

  Nid oes raid i chi ymuno i wneud gwaith cyflogedig yn syth bob tro. Gallwch wirfoddoli fel Cwnstabl Arbennig, lle byddwch yn gwneud yr un hyfforddiant â Chwnstabl Heddlu cyflogedig arferol, gan ymrwymo i leiafswm o bedair awr yr wythnos. Dysgwch ragor am beth mae hynny’n ei olygu.

  Dysgwch ragor am wirfoddoli

  24

  o 43

  Llu heddlu yn recriwtio ar hyn o bryd

  Ble gallaf i weithio?