Er bod y mwyafrif helaeth o staff newydd yn dechrau trwy wneud dwy i dair blynedd o waith heddlu rheng flaen, mae’r cyfleoedd i ddatblygu gyrfa yn anferth - ac nid trwy’r rhengoedd mewn iwnifform yn unig.

Rolau’r heddlu

Ar ôl gorffen y cyfnod prawf yn llwyddiannus, gallwch wneud cais i weithio mewn amrywiaeth anferth o rolau ac unedau arbenigol, gan gynnwys:

  • Plismona cymunedol - yn ymwneud â rolau fel plismona ardal a phlismona’r ffyrdd.
  • Ymchwilio - yn amrywio o ymchwilwyr i leoliadau troseddau a swyddogion cyswllt teuluol i waith fforensig ac ymchwilwyr i gam-drin domestig.
  • Cudd-wybodaeth - rolau yn cynnwys dadansoddwyr gwylio, gweithredwyr cudd ac ymchwilwyr i ddata cyfathrebu.
  • Cefnogaeth weithredol - rolau yn amrywio o swyddogion canolfan reoli a’r ddalfa, i rolau arbenigol fel trin cŵn, deifwyr yr heddlu, swyddog arfau tanio a gwyliwr pêl-droed.

Hyfforddiant a datblygu gyrfa

Trwy gydol eich gyrfa yn yr heddlu byddwch yn cael hyfforddiant parhaus, cefnogaeth a chyfarwyddyd i sicrhau bod gennych bopeth i wneud eich gwaith yn ddiogel a hyderus.

Dysgwch ragor am hyfforddiant a datblygu gyrfa

Gwirfoddoli

Nid oes raid i chi ymuno i wneud gwaith cyflogedig yn syth bob tro. Gallwch wirfoddoli fel Cwnstabl Arbennig, lle byddwch yn gwneud yr un hyfforddiant â Chwnstabl Heddlu cyflogedig arferol, gan ymrwymo i leiafswm o bedair awr yr wythnos. Dysgwch ragor am beth mae hynny’n ei olygu.

Dysgwch ragor am wirfoddoli

29

o 43

Llu heddlu yn recriwtio ar hyn o bryd

Ble gallaf i weithio?