Beth mae'r profion meddygol a ffitrwydd yn eu cynnwys?

Cynlluniwyd y prawf ffitrwydd i asesu a oes gennych y stamina sydd ei angen i fod yn swyddog heddlu, nid athletwr Olympaidd.

Mae’n cynnwys ras wennol aml-gam, a elwir hefyd yn ‘brawf blîp”, sydd yn brawf corfforol ar eich gallu aerobig (stamina). Mae’n golygu rhedeg rhwng dau bwynt sydd 15 metr ar wahân (“ras wennol”). Bydd cyflymder pob rhediad yn cael ei gysoni â thâp sain fydd wedi ei recordio ymlaen llaw sy’n rhoi blîp ar gyfnodau penodedig - ac sy’n cyflymu yn ystod y prawf.

Mae rhai pobl yn poeni nad ydyn nhw’n ddigon ffit i lwyddo yn y prawf, ond, cyn belled â’ch bod yn rhesymol o ffit ac wedi paratoi digon ymlaen llaw, fe ddylech fod yn iawn.

Awgrymiadau am y prawf ffitrwydd

Mae’r prawf meddygol yn amrywio o lu i lu ond fel arfer mae’n cynnwys: 

  • Gwirio eich taldra, pwysau a Mynegai Mas y Corff (BMI)
  • Asesiad cyhyrol-ysgberbydol
  • Gwiriad pwysedd gwaed / dadansoddi wrin
  • Sbirometreg (Prawf cynhwysedd yr ysgyfaint)
  • Gwiriadau clyw a golwg

Mae’r rhan fwyaf o luoedd hefyd yn gofyn am holiadur iechyd wedi ei lofnodi gan eich meddyg teulu, yn sôn am hanes eich iechyd corfforol a meddyliol.

Yn ôl i: Sut i ymgeisio

Edrychwch beth mae’r swyddogion Beth a Myles yn ei feddwl o’r prawf ffitrwydd.

Gweld y trawsgrifiad fideo llawn

Swyddog benywaidd yn y gampfa yn siarad at y camera

Y prawf ffitrwydd mae’n debyg yw un o’r pethau pwysicaf yn eich rôl.

Swyddog benywaidd yn y gampfa yn gwisgo bib.

Mae’n eich diogelu chi, ac mae’n diogelu pobl eraill.

Swyddog gwrywaidd yn y gampfa hefyd yn gwisgo bib. Swyddog benywaidd yn y gampfa yn siarad at y camera.

Os nad ydych chi yn gallu cyrraedd rhyw lefel o ffitrwydd sut y gellir disgwyl i chi ddiogelu’r cyhoedd.

"Swyddog benywaidd a gwrywaidd yn cerdded at ei gilydd yn y gampfa ac yn wynebu’r camera.

Swyddog gwrywaidd yn yr ystafell newid yn siarad at y camera."

Mae cyflawni’r rôl hon yn amlwg yn gofyn am lawer o weithgaredd corfforol.

Swyddog gwrywaidd yn y gampfa yn ymestyn. Hyfforddwr ffitrwydd yn siarad â’r swyddog benywaidd

Mae gwneud y prawf blip yn rhoi’r hwb bach yna i’ch hyder i wybod bod gennych yr ychydig o ffitrwydd sylfaenol y gallwch ddibynnu arno.

Swyddog benywaidd yn y gampfa yn siarad at y camera.

Mae’n 5.4 ar y prawf blip felly mae’n golygu rhedeg o un pwynt i un arall.

Swyddog benywaidd a gwrywaidd gyda’r hyfforddwr ffitrwydd. Swyddogion yn gwneud y prawf blip.

Rydych hefo’ch gilydd ac rydych am i’ch gilydd lwyddo ac rydych yn dewis cyflymder sy’n mynd â chi i’r pen yn y bôn.

Swyddogion yn rhedeg yn y gampfa, swyddog benywaidd yn siarad at y camera

Felly rydym yn gwneud prawf newydd bob blwyddyn fel rhan o’n prawf ffitrwydd blynyddol arferol.

Swyddog gwrywaidd yn siarad yn yr ystafell newid, swyddogion gwrywaidd a benywaidd yn gwneud prawf blip

Mae gwybod fy mod yn cyrraedd y safon bob blwyddyn, yn rhoi hyder, pan fyddwch chi’n ymdrin â phobl ac yn ymdrin ag unigolion, mae’n braf bod â’r hyder hwnnw tu ôl i chi.

Swyddog benywaidd yn y gampfa yn siarad at y camera, swyddog gwrywaidd a benywaidd yn gwneud y prawf blip

"Os ydych chi am fod yn swyddog heddlu fe wnewch chi bopeth o fewn eich gallu i gyrraedd yno.

Dwi ddim yn meddwl bod y prawf blip yn rhagwaharddiad, a dweud y gwir mae’n anogaeth ymlaen, oherwydd os gallwch chi brofi eich bod yn gallu gwneud hynny, beth arall allwch chi ei gyflawni.  "

Logo Heddlu: Gwnewch eich gwahaniaeth

Some people worry about not being fit enough to pass the test but, as long as you’re reasonably fit and have prepared enough in advance, you should be fine.

Tips on the fitness test

The medical test varies by force but normally involves: 

  • Checking your height, weight and Body Mass Index (BMI)
  • A musculoskeletal assessment
  • Blood pressure check / urinalysis
  • Spirometry (Lung capacity test)
  • Hearing and eyesight checks

Most forces also require a completed health questionnaire signed by your GP, covering your current and past physical and mental health history.

Back to: How to apply