Cwestiynau cyffredin

Isod fe welwch chi restr o’r cwestiynau sy’n cael eu gofyn amlaf am ddod yn swyddog heddlu. Gallwch chi hidlo’r rhain trwy roi tic yn y blychau isod.

Filters:

A oes arnaf angen gradd cyn ymgeisio?

Na, nid oes raid i chi gael gradd cyn ymgeisio, ond ar ôl i chi gwblhau eich hyfforddiant yn llwyddiannus, fe fydd gennych radd mewn Arfer Plismona Proffesiynol.

Pa gymwysterau sydd arnaf eu hangen i ddod yn swyddog heddlu?

Y gofyniad addysgol isaf sydd ei angen er mwyn ymuno â’r heddlu yw Cymhwyster Lefel 3. Diffinnir hyn fel dau Lefel A, ond mae yna gymwysterau eraill sydd gyfwerth yn enwedig os oes gennych chi gymhwyster a roddwyd y tu allan i Gymru neu Loegr; gellir canfod gwybodaeth bellach am hyn fan yma.

Mae gan rai heddluoedd ofynion mynediad ychwanegol, gan ddibynnu ar y llwybr rydym yn ei ddewis i ymuno â’r heddlu a dylech, bob amser, wirio’r tudalennu recriwtio ar wefan eich llu dewisol am y manylion llawn.

A yw’r meini prawf cymhwyster yr un fath ar draws yr holl luoedd heddlu?

Mae rhai meini prawf cymhwyster sy’n gyson yn genedlaethol y bydd angen i chi eu bodloni er mwyn gallu ymgeisio (yn ymwneud ag oedran, cenedligrwydd, cofnodion troseddol ac ariannol, yn ogystal â’r broses ar gyfer profion meddygol, fetio a ffitrwydd). Gallwch archwilio’r meini prawf cenedlaethol yma: Gwiriad cymhwyster sylfaenol Ond, mae lluoedd heddlu hefyd yn cael gweithredu eu meini prawf lleol yn ychwanegol at yr agweddau cymhwyster cenedlaethol, felly gofalwch eich bod yn gwirio gwefan y llu o’ch dewis am restr lawn o feini prawf y rôl.

Mae gennyf gollfarn droseddol ar fy nghofnod. A yw hyn yn fy atal rhag ymgeisio?

Mae nifer o ffactorau i’w hystyried yma (er enghraifft, difrifoldeb y gollfarn a pha mor bell yn ôl) felly nid oes un ateb cyffredinol i hyn. Ein cyngor gorau yw siarad â’r llu(oedd) yr ydych yn dymuno ymuno â nhw, i gael eu cyngor. Mwyaf agored a didwyll fyddwch chi am unrhyw hanes all fod gennych, gorau yn y byd a mwyaf cywir fydd y cyngor gan y llu heddlu.

A oes arnaf angen trwydded yrru?

Bydd a yw hyn yn hanfodol neu’n ddymunol yn amrywio o lu heddlu i lu heddlu. Gwiriwch gyda’r llu(oedd) yr ydych yn gwneud cais iddyn nhw os nad oes gennych drwydded ar hyn o bryd.

Rwy’n ddinesydd yr UE (neu unigolyn y tu allan i’r UE) sy’n dymuno ymgeisio. A allaf wneud hynny?

Ar hyn o bryd gallwch, ar yr amod nad oes cyfyngiadau ar eich hawl i fyw a gweithio yn y Deyrnas Unedig. Efallai y bydd gofyn i ymgeiswyr sydd wedi byw dramor fod wedi byw yn y Deyrnas Unedig am dair blynedd. Mae hyn oherwydd yr heriau a wynebir yn aml wrth gael gwiriadau fetio digonol o dramor ac mae arnom angen sicrhau bod pob ymgeisydd yn cael ei fetio i’r un safon cyn eu penodi. Os oes gennych unrhyw amheuaeth, gwiriwch gyda’r llu o’ch dewis.

Rwyf wedi byw dramor / teithio yn ddiweddar. A fydd hyn yn effeithio ar fy ngallu i ymgeisio?

Bydd hyn yn dibynnu ar amgylchiadau unigol a dylid ei drafod gyda’r llu o’ch dewis. Yn gyffredinol, ystyrir bod unigolyn sy’n teithio dramor ar flwyddyn allan neu debyg ar wyliau estynedig ac felly mae wedi cadw ei breswyliad yn y Deyrnas Unedig. Yn ychwanegol, os bu’r ymgeisydd fetio yn byw y tu allan i’r Deyrnas Unedig wrth wasanaethu’r lluoedd arfog neu ar wasanaeth y llywodraeth, maent yn cael eu hystyried yn breswylwyr y Deyrnas Unedig.

Sut ydw i’n ymgeisio?

I ymgeisio i ddod yn swyddog heddlu, rhaid i chi ddewis y llu yr ydych yn dymuno anfon cais ato, gan fod y 43 llu heddlu ar draws Cymru a Lloegr yn recriwtio yn uniongyrchol. Edrychwch pa luoedd heddlu sy’n recriwtio ar hyn o bryd.

Beth yw’r llwybrau i ymuno â’r heddlu?

Mae nifer o wahanol lwybrau mynediad i blismona, gan ddibynnu ar eich hanes addysgol a chyflogaeth. Archwiliwch y ffyrdd i mewn i blismona.

A oes llwybrau penodol i gyn-aelodau’r lluoedd arfog?

Ar hyn o bryd nid oes llwybr cenedlaethol penodol ar gyfer cyn-aelodau’r lluoedd arfog i ymuno â’r gwasanaeth heddlu. Byddai angen i chi ymgeisio yn yr un ffordd ag aelod cyffredin o’r cyhoedd. Ond, mae rhai lluoedd heddlu yn dechrau cynnig llwybrau penodol yn eu hardal leol, felly mae’n werth gwirio gwefan y llu o’ch dewis am fanylion.

A yw’r heddlu yn cynnig cyfleoedd interniaeth neu brofiad gwaith i mi gael gweld sut beth yw’r gwaith cyn ymgeisio?

Mae rhai lluoedd yn cynnig interniaethau neu gyfleoedd profiad gwaith. Byddai angen i chi ddewis llu heddlu a gwirio eu tudalen yrfaoedd ar eu gwefan am ragor o wybodaeth. Dysgwch ragor am wirfoddoli

Beth mae’r ganolfan asesu yn ei gynnwys?

Os ydych chi am ymuno â’r gwasanaeth heddlu, rhaid i chi fod yn llwyddiannus mewn nifer o gamau recriwtio – un o’r rhain yw’r ganolfan asesu. Fel arfer bydd y ganolfan asesu yn digwydd yn ystod un diwrnod a bydd gofyn i chi gymryd rhan mewn nifer o weithgareddau a thasgau fydd yn cael eu harsylwi i brofi meysydd allweddol o ran eich gallu. Pan fyddwch yn cael eich dewis ar gyfer canolfan asesu, byddwch yn cael gwybodaeth gan eich llu am beth i’w ddisgwyl a sut i baratoi. Dysgwch ragor am y broses ymgeisio.

Faint o amser mae'r broses recriwtio yn ei gymryd?

Gall amseroedd recriwtio amrywio yn ôl y llu felly mae'n werth gwirio pan fyddwch chi'n gwneud cais ynghylch beth yw'r llinellau amser disgwyliedig. Mewn sawl achos bydd yn cymryd oddeutu 4-6 mis, ond gall fod yn llai neu'n fwy na hynny yn dibynnu ar nifer yr ymgeiswyr ar unrhyw adeg benodol a sut mae unigolion yn symud ymlaen trwy'r gwahanol gamau.

Pryd fydd fy llu dewisedig yn agor eto ar gyfer recriwtio?

Os nad yw’r llu o’ch dewis yn recriwtio, dewch yn ôl yn fuan, neu gallwch ddod o hyd i luoedd eraill yn eich ardal trwy’r chwiliad cod post. Edrychwch pa luoedd heddlu sy’n recriwtio ar hyn o bryd.

Faint fyddaf i’n cael fy nhalu?

Gall y cyflogau cychwynnol i gwnstabl heddlu newydd amrywio o lu i lu, felly gwiriwch wefan eich llu dewisedig. Yn gyffredinol, mae’r cyflogau cychwynnol i brentisiaid yr heddlu tua £18,450. Ar ôl i chi lwyddo yn eich cyfnod prawf, fel arfer byddwch yn cael codiad cyflog blynyddol, gyda’r uchafswm cyflog ar gyfer cwnstabliaid heddlu tua £40k.

Faint o wyliau blynyddol fyddaf fi yn eu cael?

Mae’r cyfarwyddyd cenedlaethol yn dweud y byddwch yn dechrau ar o leiaf 22 diwrnod y flwyddyn, gan gynyddu ar ôl 2 flynedd o wasanaeth i 25 diwrnod ac ar bwyntiau penodol o hynny ymlaen (hyd at uchafswm o 30 diwrnod). Gwiriwch gyda’r llu o’ch dewis i gadarnhau’r lwfansau gwyliau blynyddol.

Sut allaf fi wirfoddoli i’r heddlu?

Mae pob un o’r lluoedd heddlu yn cynnig amrywiaeth o wahanol gyfleoedd. Fel arfer bydd ganddyn nhw ran benodol o’u tudalen gyrfaoedd yn amlinellu’r dewisiadau gwirfoddoli a sut i ymgeisio. Os na allwch chi ddod o hyd i’r rhain, mae’n werth anfon e-bost at dîm recriwtio’r llu heddlu iddyn nhw gael eich arwain.

Sut gallaf ddod yn Gwnstabl Arbennig?

I ddod yn Gwnstabl Arbennig, byddech yn ymgeisio i’r llu heddlu yn yr un ffordd ag y byddech ar gyfer rôl cwnstabl cyflogedig. Bydd lluoedd yn hysbysebu pan fyddan nhw ar agor i geisiadau i’r Gwnstabliaeth Arbennig, gyda manylion sut i ymgeisio. Gallwch ddysgu rhagor am ddod yn Gwnstabl Arbennig ar wefan Citizens in Policing

A allaf ymuno â’r gweithlu swyddogion heddlu cyflogedig ar ôl dod yn Gwnstabl Arbennig?

Gallwch, gallwch ymgeisio i ddod yn gwnstabl cyflogedig ar ôl ymuno â’r Gwnstabliaeth Arbennig. Fe fydd angen i chi ymgeisio yn y ffordd arferol, ond gall y broses amrywio o lu i lu, felly gwiriwch gyda’ch llu heddlu yn uniongyrchol. Bydd eich profiad a’ch ymrwymiad fel Cwnstabl Arbennig yn cael eu gwerthfawrogi.

A allaf ymuno â rôl heblaw swyddog heddlu?

Gallwch. Ochr yn ochr â’n swyddogion, mae amrywiaeth eang o rolau staff yr heddlu sy’n hanfodol i wasanaeth yr heddlu. Mae’r mathau o rolau y gallwch ddod o hyd iddyn nhw yn amrywio yn anferth o lu heddlu i lu heddlu felly byddai angen i chi fynd i wefan y llu heddlu i gael gwybod pa rolau y maen nhw’n eu cynnig a phryd y maen nhw ar agor i recriwtio.

Sut gallaf fi gychwyn gyrfa mewn gwaith fforensig?

Fel arfer mae cymwysterau penodol y bydd arnoch eu hangen i weithio mewn timau fforensig yng ngwasanaeth yr heddlu. Ar ôl i chi gael y cymwysterau perthnasol, byddai angen i chi ddewis llu heddlu a gwirio eu gwefan am swyddi gwag.

Sut gallaf gael swydd trin cŵn?

Fel arfer bydd y rhai sy’n trin cŵn yn ymuno â’r gwasanaeth heddlu fel cwnstabl ac yn dewis arbenigo ar ôl cwblhau eu cyfnod prawf yn llwyddiannus. Os ydych yn anelu am arbenigo yn y maes hwn (neu lwybr arall), siaradwch â’r llu yr ydych yn dymuno ymuno ag o am eich dewisiadau.

Sut gallaf ymuno â’r CID / fel ditectif?

Mae cyfran fawr o dditectifs yn dechrau arni trwy ymuno fel cwnstabl heddlu cyffredin i gychwyn, yna yn arbenigo ar ôl cwblhau eu cyfnod prawf yn llwyddiannus. Ond, mae rhai lluoedd heddlu yn dechrau cynnig llwybrau uniongyrchol i ymuno fel ditectif heb yr angen i wasanaethu fel cwnstabl heddlu cyffredin yn gyntaf. Yn yr un modd mae Police Now yn ddiweddar wedi cyflwyno rhaglen i raddedigion sy’n dymuno bod yn dditectifs. Gwiriwch wefannau Police Now a’r lluoedd heddlu am ragor o wybodaeth am y llwybrau hyn.

A fydd raid i mi weithio shifftiau yn cynnwys ar fin nos a phenwythnosau?

Bydd, mae’n debygol y bydd amseroedd pan fydd eich angen i weithio ar shifftiau ar fin nos a/neu benwythnosau. Siaradwch â’r llu o’ch dewis os oes gennych gyfyngiad (dyletswyddau gofalu, er enghraifft) a allai eich atal rhag gwneud shifftiau penodol, gan y gallan nhw fod yn gallu trafod dewisiadau gwahanol â chi.

A oes cyfnod prawf?

Oes. Ar gyfer y rhai sy’n ymuno ar hyd y llwybr traddodiadol neu lwybr graddedigion, mae’n ddwy flynedd. Ar gyfer y rhai sy’n ymuno trwy brentisiaeth cwnstabl yr heddlu, mae hyn trwy gydol hyd y brentisiaeth (tair blynedd). Mae hyn yn golygu y byddwch yn gweithio ochr yn ochr â swyddogion profiadol yn ystod y cyfnod hwn fel eich bod yn cael sgiliau a phrofiad gwerthfawr yn y swydd fydd yn cyd-fynd â’r hyn y byddwch yn ei ddysgu yn y dosbarth.

Pa mor hir cyn y gallaf arbenigo a/neu symud ymlaen?

Ar ôl i chi lwyddo yn eich cyfnod prawf, gallwch ddewis dilyn arbenigedd (er enghraifft, CID, arfau tanio, trin cŵn ac ati). Yn yr un modd, efallai y byddwch yn awyddus i wybod beth yw’r camau a’r prosesau i gael dyrchafiad yn y dyfodol. Siaradwch â’ch llu heddlu am eich dyheadau yn eich gyrfa fel eu bod yn gallu eich cyfeirio at y llwybrau cywir yn y dyfodol.

Ble byddaf yn cael gwaith os byddaf yn ymuno â llu heddlu penodol sy’n gweithio mewn ardal fawr?

Bydd angen ystyried nifer o ffactorau wrth roi dyletswyddau i chi, anghenion gweithredol yr ardal yn neilltuol. Ond, gallwch drafod unrhyw gyfyngiadau sydd gennych gyda’ch llu heddlu a byddan nhw’n gwneud popeth o fewn eu gallu i gefnogi anghenion unigol gan sicrhau bod y gofynion gweithredol yn cael eu cyflawni.

What's the minimum age I can apply?

You can now apply to join the police service at age 17, though you'll need to wait until you're 18 before you can officially become a police officer. Check out the other basic eligibility criteria you need to meet. 

A fyddaf yn gallu arfer fy nghrefydd pan fyddaf ar ddyletswydd?

Er bod natur ar alwad plismona yn golygu bod angen hyblygrwydd weithiau, mae lluoedd heddlu’r Deyrnas Unedig yn ymroddedig i greu gweithlu amrywiol a gwneud pa bynnag addasiadau rhesymol y gallant eu gwneud i barchu a gweithio o amgylch anghenion swyddogion o ran eu ffydd. Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, mae hefyd nifer o sefydliadau cefnogi y gallwch gysylltu â nhw, neu mae croeso i chi gysylltu â’r llu heddlu o’ch dewis yn uniongyrchol.    

A fydd raid i mi wisgo iwnifform?

Bydd, bydd pob cwnstabl heddlu yn gwisgo iwnifform er mwyn eu gwneud yn weladwy i’r cyhoedd - mae hyn yn helpu i sicrhau’r gymuned.

Barod i ymgeisio?

Mae lluoedd ar draws Cymru a Lloegr yn recriwtio ar hyn o bryd.

Edrychwch pa luoedd heddlu sy'n recriwtio