Mae ein cyfres Tu Ôl i'r Bathodyn yn cynnwys pum swyddog heddlu sy'n gwasanaethu o gefndiroedd amrywiol, pob un â stori wahanol i'w hadrodd. Yma maen nhw’n siarad am eu profiadau o ymuno â’r heddlu a pham nad ydyn nhw erioed wedi edrych yn ôl.

PC Giwa, Heddlu Manceinion Fwyaf

"Pobl o fy nghymuned yn dweud wrtha i pa mor falch ydyn nhw"

Gweld y trawsgrifiad fideo llawn

00:05

Pan ymunais â'r Llu am y tro cyntaf, doedd fy ffrind ddim yn rhy siŵr.

00.09 

Wrth i amser fynd yn ei flaen mae hi wedi dod yn fwy cefnogol.

00:12

Rwy'n meddwl ei bod hi’n dechrau gweld y math o gefnogaeth rwy’n ei rhoi i'm cymuned.

00:18

Mae’n bwysig iawn i ni gael mwy o gynrychiolaeth yn yr Heddlu

00:24

Dyma ein cartref,

00:26

dyma lle rydyn ni'n byw, mae ein plant yma,

00:28

mae gennym ein teuluoedd yma.

00:30

Mae cael pobl o fy nghymuned,

00:33

yn dod ataf i a dweud wrthyf pa mor falch ydyn nhw,

00:37

fy ngweld i mewn iwnifform neu fy ngweld i gan wybod bod ganddyn nhw rywun,

00:41

un ohonyn nhw eu hunain yn y Llu, yn gwneud i mi deimlo uwch ben fy nigon.

00:47

Os yw hynny'n mynd i'ch gwneud i chi deimlo'n falch, gwneud i chi deimlo'n fodlon,

00:50

Yna dewch i ymuno â'r Heddlu.

End Frame

BYDDWCH YN UN O'R 20,0000 O SWYDDOGION NEWYDD

End Frame

BYDDWCH YN RHAN O'R TÎM

End Frame

BYDDWCH Y GWAHANIAETH

End Frame

CHWILIWCH AM YMUNO Â'R HEDDLU

PC Dixon, Heddlu De Cymru

"I ddangos iddyn nhw fod rhywun fel nhw o fewn yr Heddlu"

Gweld y trawsgrifiad fideo llawn

00:00 --> 00:07
Fy rôl i yw swyddog troseddau casineb ac ymgysylltu,

00:07 --> 00:09
rhan o hynny yw i mi fod allan yn y cymunedau

00:10 --> 00:13
ac i ddangos iddyn nhw bod rhywun tebyg iddyn nhw o fewn yr heddlu.

00:15 --> 00:17
Mae'n bwysig i'r cymunedau rydyn ni’n eu gwasanaethu ymddiried ynddon ni

00:18 --> 00:21
ac iddyn nhw wneud hynny rwy'n credu ei bod hi'n bwysig i ni gynrychioli'r cymunedau rydyn ni’n eu gwasanaethu.

00:23 --> 00:25
Ers i mi ymuno â'r heddlu, rydw i wedi teimlo fy mod i'n cael fy nghefnogi

00:26 --> 00:33
p'un a yw hynny oherwydd fy mod i'n LDHT neu oherwydd fy nyslecsia neu fy ffydd a'm treftadaeth ddiwylliannol.

00:36 --> 00:37
Mae ganddon ni hyfforddiant croestoriadedd.

00:38 --> 00:42
Mae'n eich dysgu bod pawb yn unigolyn a dylai pobl gael eu trin yn wahanol yn ôl eu hanghenion.

00:44 --> 00:46
Rwy'n hoffi cynrychioli'r heddlu yn Cardiff Pride [Pride Caerdydd]

00:47 --> 00:49
oherwydd mae cannoedd a miloedd o bobl yn gwylio.

00:50 --> 00:55
Mae hynny'n dangos ei bod hi'n iawn gweithio i'r heddlu os ydych chi'n LDHT+ neu unrhyw un arall.

End Frame
BYDDWCH YN UN O'R 20,0000 O SWYDDOGION NEWYDD

End Frame
BYDDWCH YN RHAN O'R TÎM

End Frame
BYDDWCH Y GWAHANIAETH

End Frame
CHWILIWCH YMUNO Â'R HEDDLU

PC Robinson, Heddlu Swydd Stafford

"Y cyfle yna i gael cymaint o effaith ar fywyd rhywun"

Gweld y trawsgrifiad fideo llawn

00:03 --> 00:08
Ymunais  i   fel swyddog cymorth cymunedol yr heddlu yn 2009.

00:08 --> 00:12
Gyda'r nod o ddod yn gwnstabl ac ro’n    i eisiau teulu hefyd.

00:13 --> 00:19
Mae'n dipyn o her ond rwy'n gweld bod yr heddlu'n deall yr angen am gydbwysedd da rhwng bywyd a gwaith.

00:20 --> 00:21
Felly maen nhw'n eithaf cefnogol.

00:22 --> 00:25
Ie, dw i ddim yn credu y bydd bod yn rhiant yn gwneud unrhyw wahaniaeth o gwbl o ran

00:25 --> 00:27
bod mewn gwaith a beth rydych chi'n ei wneud pan ydych chi yma.

00:28 --> 00:33
Cyn belled â'ch bod chi'n gallu gwneud y gwaith a'ch bod chi am symud i fyny

00:34 --> 00:37
a bod gennych chi’r uchelgais honno, yna bydd y llu'n eich cefnogi i wneud hynny.

00:38 --> 00:39
Rwy'n falch o fod yn swyddog Heddlu.

00:39 --> 00:40
Rwy'n hoffi'r ffaith fy mod i 

00:40 --> 00:41
mewn sefyllfa lle galla i wneud 

00:42 --> 00:43
gwahaniaeth i bobl.

00:44 --> 00:47
Boed hynny’n golygu helpu troseddwr, atal troseddu 

00:48 --> 00:49
neu'n helpu dioddefwr trosedd.

00:50 --> 00:52
Dw i ddim yn credu bod unrhyw swydd arall ar gael

00:53 --> 00:57
lle cewch chi’r cyfle hwnnw i gael cymaint o effaith ar fywyd rhywun.

End Frame
BYDDWCH YN UN O'R 20,0000 O SWYDDOGION NEWYDD

End Frame
BYDDWCH YN RHAN O'R TÎM

End Frame
BYDDWCH Y GWAHANIAETH

End Frame
CHWILIWCH YMUNO Â'R HEDDLU

DI Palmer, Heddlu Gogledd Swydd Efrog

"Yn bendant alla i ddim dychmygu'r un diwrnod yn digwydd ddwywaith"

Gweld y trawsgrifiad fideo llawn

00:04 --> 00:06

When I think back over sixteen years,

00:06 --> 00:09

I definitely can’t imagine the same day happening twice.

00:10 --> 00:11

That’s one of the things I love about the job.

00:12 --> 00:13

It’s different, even now.

00:14 --> 00:16

There’s a massive amount of roles in the Police Service.

00:17 --> 00:22

You’ve got investigation, CID, firearms, you’ve got traffic,

00:22 --> 00:27

dogs, search team, a massive amount of roles out there.

00:28 --> 00:31

I feel lucky that I’ve always been really supported

 

00:32 --> 00:34

by my first and second line manager when I’ve wanted to progress,

00:35 --> 00:39

to develop, to do a different role when I’ve set out on the pathway to promotion.

00:41 --> 00:43

There is a fast-track scheme

00:43 --> 00:45

for people who are wanting to progress quickly,

00:45 --> 00:47

so you can move from PC to inspector.

00:47 --> 00:49

You’re going to have some amazing experiences,

00:50 --> 00:51

probably going to make some

00:52 --> 00:52

lifelong friends.

00:53 --> 00:54

And if you embrace it,

00:54 --> 00:55

you’re going to have a really rewarding career.

End Frame

BE ONE OF THE 20,000 NEW OFFICERS

BE PART OF THE TEAM

BE THE DIFFERENCE

SEARCH JOIN THE POLICE

PC Sarpong, Heddlu Caint

"Ymdeimlad o falchder i fod yn rhan o lu mor gadarnhaol"

Gweld y trawsgrifiad fideo llawn

00:04 --> 00:05
I became an officer. 

00:05 --> 00:08
It’s something that I’d always sort of thought about, thought about it for a very long time.  
0
0:09 --> 00:12
I really strongly believe that, be the change you want to see.

00:13 --> 00:17
So, you know, I wanted to ensure that the police in my community were positive.

00:18 --> 00:20
It’s important for the police to be diverse.

00:20 --> 00:21
The community’s diverse.

00:21 --> 00:24
Obviously the police want to represent the community.

00:25 --> 00:27
In order to do so, they need everyone from different backgrounds.

00:28 --> 00:28
Intakes following me.

00:29 --> 00:30
I’ve seen Asian and Black backgrounds coming in 

00:31 --> 00:32
which is really positive.

00:33 --> 00:34
When I started on division, it was really nice.

00:35 --> 00:37
It was really easy to fit in.

00:35 --> 00:38
Everyone welcomes you straight away.

00:39 --> 00:40
It’s definitely a fun place to work.

00:41 --> 00:42
Everyone has a really good sense of humour

00:42 --> 00:44
and we like to have a laugh with people.

00:44 --> 00:45
It is like another family.

00:46 --> 00:49
It’s just a fun place to be. It’s a really nice environment to work in.

00:50 --> 00:52
The Police Force means family, it means community 

00:53 --> 00:54
and it just fills me with a sense of pride to be a part of 

00:55 --> 00:56
such a positive force. 

End Frame
BE ONE OF THE 20,000 NEW OFFICERS

BE PART OF THE TEAM

BE THE DIFFERENCE

SEARCH JOIN THE POLICE
 

Representing our communities

Find out how else we're creating an inclusive police service. 

Supporting diversity