CWNSTABL YR HEDDLU Yasser Zubair

Mae'n swydd lle rydych chi'n teimlo eich bod chi'n gwneud gwahaniaeth i'r gymuned ac yn helpu i gadw pobl yn ddiogel.

Yasser smiling to camera.

Cyn belled ag y gall gofio, roedd Yasser am fod yn swyddog heddlu. Dechreuodd ei yrfa gyda Heddlu Manceinion Fwyaf, gan weithio mewn amryw o rolau, gan gynnwys bod yn rhan o'r tîm cyntaf a oedd yn delio â throseddwyr terfysgol. 18 mlynedd yn ddiweddarach, mae bellach yn gweithio yn y Tîm Ymgysylltu Gweithredu Cadarnhaol gyda Heddlu Dyffryn Tafwys, sy'n ymroddedig i ddargadw, cynyddu a recriwtio pobl o gefndiroedd lleiafrifoedd ethnig. O gefndir Pacistanaidd, mae'n dweud wrthym beth mae'n ei fwynhau am blismona, yn rhoi ei farn i ni ar sut mae ei hil yn effeithio ar ei rôl ac yn egluro pam y byddai'n annog pobl eraill o gymunedau lleiafrifoedd ethnig i ystyried ymuno â'r heddlu.

Beth ydych chi'n ei garu am fod yn swyddog heddlu?

Nid yw dau ddiwrnod yr un fath. Rydyn ni'n gweithio i leihau troseddu ac o fewn hyn, rydyn ni'n delio â phobl o bob cefndir, rydyn ni'n defnyddio ein hymennydd i ddeall cymhellion a chysgodi'r rhai sy'n agored i niwed rhag perygl. Mae'n swydd lle rydych chi'n teimlo eich bod chi'n gwneud gwahaniaeth i'r gymuned ac yn helpu i gadw pobl yn ddiogel. Dyna sy'n fy nghadw i fynd - mae'n werthfawr iawn.

Rydych chi wedi cael ychydig o rolau gwahanol yn yr heddlu - ydych chi'n meddwl bod cyfleoedd da ar gyfer dilyniant gyrfa?

Mae cymaint o rolau heriol a diddorol o fewn yr heddlu, fe allech chi weithio'ch gyrfa lawn a dal heb weithio ym mhob swyddogaeth. Cyn belled â bod gennych yr ysgogiad, bydd y sefydliad yn cefnogi'ch anghenion ac yn eich helpu i gyflawni eich uchelgais.

Ydych chi'n teimlo bod eich hil yn bwysig yn eich rôl?

Rwy'n gweld fy hil fel agwedd gadarnhaol sy'n gwella fy effaith bersonol. Mae'r ffaith fy mod i'n gallu siarad Wrdw a Phwnjabi er enghraifft yn ased sy'n fy helpu i feithrin perthynas ac ymddiriedaeth.

Ydych chi'n credu ei bod hi'n bwysig cael cefnogaeth deuluol os ydych chi'n ystyried ymuno â'r heddlu?

Gall fod yn anodd os nad yw'ch teulu a'ch ffrindiau'n gefnogol am y llwybr gyrfa o'ch dewis, ond yr hyn dw i wedi'i ddarganfod yw wrth i'ch teulu ddysgu am y rôl bwysig rydych chi'n ei chwarae mewn cymdeithas a'r gwahaniaeth rydych chi'n ei wneud, mae'n debygol iawn y bydd eu barn yn newid.

Sut ydych chi'n credu bod eich cymuned ehangach yn gweld plismona?

Mae gennym dipyn o ffordd i fynd eto i newid rhai o'r canfyddiadau negyddol. Mae llawer o bobl yn dyfynnu hiliaeth a gwahaniaethu fel pryderon ac mae eraill yn poeni am ddiffyg canfyddedig o ddilyniant gyrfa. Yr hyn y byddwn i'n ei ddweud wrth y bobl hyn yw peidiwch bob amser â chredu'r hyn rydych chi'n ei glywed. Dw i wedi helpu i addysgu fy nghydweithwyr am fy niwylliant a'm crefydd ac wedi dysgu am eu rhai nhw. Bod yn rhan weithredol o weithlu amrywiol yw'r unig ffordd i chwalu'r rhwystrau sy'n bodoli mewn cymdeithas, yr un peth mewn unrhyw weithle, gan gynnwys yr heddlu.

Pa gyngor fyddech chi'n ei roi i rywun sydd â diddordeb mewn ymuno â'r heddlu?

Ewch amdani, peidiwch â gadael i unrhyw beth eich dal yn ôl.

 

 

Dim ond un o'r ffyrdd rydyn ni'n gweithio'n galed i recriwtio swyddogion heddlu o ystod eang o gefndiroedd yw timau Gweithredu Cadarnhaol Penodol fel yr un y mae Yasser yn gweithio ynddo. Darganfyddwch fwy am sut rydyn ni'n creu gwasanaeth heddlu amrywiol a chynhwysol.

Cynrychioli'r cymunedau rydyn ni'n eu gwasanaethu

Dim ond un o'r ffyrdd rydyn ni'n gweithio'n galed i recriwtio swyddogion heddlu o ystod eang o gefndiroedd yw timau Gweithredu Cadarnhaol Penodol fel yr un y mae Yasser yn gweithio ynddo. Darganfyddwch fwy am sut rydyn ni'n creu gwasanaeth heddlu amrywiol a chynhwysol.