Cynrychioli ein cymunedau

Rydym yn cydnabod bod angen i wasanaeth heddlu modern gynrychioli’r cymunedau y mae’n eu gwasanaethu yn llawn felly rydym yn gweithio’n galed i recriwtio swyddogion heddlu o ystod llawer ehangach, amrywiol o bobl, yn unol â Gweledigaeth Plismona ar gyfer 2025 o lu heddlu llawer mwy cynrychioliadol. Rydym yn croesawu pobl o bob cefndir, beth bynnag yw eu hoedran, rhyw, hil, ffydd, cyfeiriadedd rhywiol, statws fel rhiant neu berthynas.

Mae hynny’n wir oherwydd mwyaf yn y byd o swyddogion heddlu sy’n cynrychioli’r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu, gorau yn y byd y byddwn yn deall eu hanghenion a’u pryderon a gorau yn y byd y byddwn yn gweithio gyda’n gilydd i wneud cymunedau yn ddiogelach a chryfach.

Gweld y trawsgrifiad fideo llawn

Swyddog heddlu benywaidd yn cerdded tuag at y camera yn gwisgo iwnifform heddlu a hijab

Pan wnes i benderfynu ymuno â’r heddlu

Swyddog heddlu benywaidd yn sefyll o flaen car heddlu ac yn siarad at y camera

Roeddwn yn gwybod fy mod mewn lleiafrif yn y sefydliad ac na fyddwn yn gweld llawer o rai tebyg i mi, rwy’n meddwl bod hynny’n codi ychydig o ofn arnaf a hefyd edrych yn weladwy Fwslimaidd.

Swyddog heddlu benywaidd yn eistedd mewn car heddlu yn gyrru i lawr y stryd

Rwy’n meddwl bod hynny’n gam mawr i mi hefyd. Wrth ddod i’r gweithlu, dwi’n swyddog a dyna fo,

Swyddog heddlu benywaidd yn sefyll o flaen car heddlu ac yn siarad at y camera

Nid wyf wedi teimlo yn wahanol na phoeni sut y byddwn yn ffitio i mewn, os rhywbeth rwy’n meddwl ei fod wedi rhoi hwb i’m hyder, oherwydd y mae’n beth mawr camu o’ch tŷ yn gwisgo hijab ac edrych yn wahanol

Swyddog heddlu benywaidd a swyddog heddlu gwrywaidd yn cerdded i lawr y stryd yn siarad, arwydd Swyddfa Heddlu Banbury yn weladwy yn y cefndir

i bron bawb a gwneud hynny mewn sefydliad fel hyn lle’r ydych yn cyfarfod pobl wahanol bob dydd, gan ryngweithio gyda gwahanol bobl.

Swyddog heddlu benywaidd yn sefyll o flaen car heddlu ac yn siarad at y camera

Mae wedi bod yn dipyn o hwb i’r hyder ond rwy’n meddwl fy mod yn falch hefyd oherwydd rwy’n gallu dangos mod i’n dal yn fi, rwy’n dal i arfer fy nghrefydd, rwy’n dal yn Fwslimaidd.

Swyddog heddlu benywaidd yn eistedd mewn car heddlu yn chwerthin gyda chydweithiwr

Rwy’n gallu parhau fy niwylliant a’m crefydd a bod yn yr heddlu, felly mae hynny wedi bod yn rhywbeth eithaf positif i mi.

Swyddogion heddlu benywaidd a gwrywaidd yn gwenu ar y camera

Logo Heddlu: Gwnewch eich gwahaniaeth

Sut yr ydym yn creu gwasanaeth heddlu amrywiol a chynhwysol:

  • Recriwtio a dethol teg - mae holl brosesau recriwtio’r heddlu yn deg ac yn seiliedig ar deilyngdod.
  • Gweithredu Cadarnhaol - mae gan luoedd lleol ystod o fentrau ar y gweill i annog pobl o bob cefndir i wneud cais i ymuno â'r heddlu a chefnogi swyddogion heddlu presennol. Edrychwch ar wefan eich llu dewisol i weld pa fentrau gweithredu cadarnhaol maen nhw'n eu rhedeg.
  • Ystyriaethau ffydd - mae lluoedd heddlu yn gefnogol i bob crefydd, gan roi amser a rhyddid i swyddogion arfer eu ffydd.
  • Rhwydweithiau cefnogi - mae llawer o gymdeithasau a sefydliadau cefnogol sy’n bodoli ar gyfer helpu grwpiau sy’n cael eu tangynrychioli i ymgeisio ac yna i ffynnu mewn plismona.
Pa gefnogaeth sydd ar gael i mi?

Cefnogi niwroamrywiaeth

Gwrandewch ar y swyddog presennol Myles yn siarad am ei brofiadau o fod yn lliwddall a'r gefnogaeth a gafodd i'w helpu i wneud ei waith. Darganfyddwch stori Myles.

Pwy all ymuno?

Mae amrywiol ffyrdd o ymuno â’r heddlu, gan ddibynnu ar eich profiad o ran gwaith, bywyd ac addysg. Rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o bob cefndir, diwylliant a phrofiad.

Ffyrdd i mewn i blismona