Cymdeithas Genedlaethol Yr Heddlu Sicaidd

NSPAUK logo
NSPAUK logo

Mae Cymdeithas Genedlaethol yr Heddlu Sicaidd (NSPAUK) yn cynrychioli swyddogion a staff heddlu Sicaidd ledled y DU. Ein nod yw hyrwyddo swyddogion Sicaidd a'u helpu i ffynnu trwy gydol eu gyrfaoedd gyda'r heddlu.

Cymorth a ddarparwn

Rydym yn cefnogi swyddogion heddlu sy’n gwasanaethu a darpar swyddogion Sicaidd i ‘ddod â’u hunain i gyd i’r gwaith’, gan eu galluogi i deimlo eu bod yn cael eu cynnwys yn llawn ac yn aelodau gwerthfawr o’u llu. Rydym yn cynnig:

  • Cyngor ar ddilyniant gyrfa a phrosesau dyrchafiad
     
  • Mentora un wrth un yn y ffydd
     
  • Cymorth i frwydro yn erbyn gwahaniaethu a bwlio
NSPAUK reps smiling to camera at event.

Cwestiynau a allai fod gennych

Mae’n naturiol cael cwestiynau os ydych chi’n ystyried dod yn swyddog heddlu. Mae'r NSPAUK yma i sicrhau y bydd eich ffydd bob amser yn cael ei barchu o fewn eich rôl. Cymerwch olwg trwy ein Cwestiynau Cyffredin isod.

A alla i wisgo fy nhwrban pan ydw i ar ddyletswydd?

Gallwch,, mae'r twrban yn ddarn cydnabyddedig o wisg yr heddlu.

A fydda i'n gallu mynychu gwyliau crefyddol?

Mae amserlenni dyletswyddau lleol a chynllunio eich gwyliau blynyddol ymlaen llaw yn golygu, lle bo modd, y gall eich llu wneud addasiadau rhesymol er mwyn i chi allu ymarfer eich ffydd.

Pa gymorth sydd ar gael os bydda i'n profi gwahaniaethu?

Nid yw gwasanaeth yr heddlu yn derbyn unrhyw fath o wahaniaethu ac mae wedi ymrwymo i gefnogi ei holl swyddogion. Mae prosesau cadarn ar waith i sicrhau bod yr holl swyddogion yn cael eu hamddiffyn ac os yw swyddog Sicaidd yn profi gwahaniaethu, cysylltwch â ni – rydym yma i helpu.

Nid yw fy nheulu a ffrindiau'n ystyried bod yn swyddog heddlu'n broffesiwn parchus. A oes cyfleoedd ar gyfer dilyniant gyrfa?

Gall gyrfa ym maes plismona fod yn heriol yn broffesiynol ac yn ddeallusol. Ar ôl i chi orffen eich cyfnod prawf dwy flynedd, mae llawer o rolau y gallwch arbenigo ynddynt yn ogystal â chyfleoedd i symud ymlaen drwy'r rhengoedd. Mae plismona yn gyfle i wasanaethu'ch cymuned, cefnogi'r rhai sy'n agored i niwed a gwneud gwahaniaeth, gan wneud eich ffrindiau a'ch teulu yn falch.

Bywyd fel swyddog heddlu Sicaidd

Gwrandewch ar Sunny o Heddlu Gorllewin Canolbarth Lloegr yn siarad am ei phrofiadau o fod yn swyddog heddlu Sicaidd, sut mae ei ffydd yn ategu ei rôl a pham y byddai'n annog eraill i ymuno â'r heddlu.

Gweld trawsgrifiad llawn y fideo

Sunny: 

Os ydym am wneud cynnydd, os ydym am gynrychioli ein cymuned, rhaid i ni fod yno.

Mae’n rhaid i ni fod mewn sefyllfa lle gallwn ganiatáu i sefydliadau ein deall.

Fy enw i yw Sundeep Kaur Cheema. Rwy'n rhingyll y ddalfa gyda Heddlu Gorllewin Canolbarth Lloegr. 

Rwy'n Sîc, ac un o'r egwyddorion sylfaenol yw gwasanaethu pobl eraill Fel swyddog Sicaidd, rwy’n teimlo bod hynny’n ategu fy rôl oherwydd mae’r gwerthoedd hynny a’m moesau a’r moesau sydd wedi’u meithrin ynof dros y blynyddoedd, drwy neiniau a theidiau hefyd, ond yn arbennig ffydd yn nodwedd ategol yn unig i blismona. 

Un o’r prif resymau pam roeddwn am ymuno â phlismona yw nad oeddwn i wedi gweld unrhyw swyddogion Asiaidd eraill. Nid oes neb roeddwn i’n teimlo oedd yn cynrychioli ein cymuned. Fy nghefnder, sydd hefyd yn rhingyll gyda Heddlu Gorllewin Canolbarth Lloegr, roedd eisoes yn swyddog heddlu, felly roeddwn i wedi siarad ag ef ac fe ysbrydolodd fi i ymuno. 

Fel rhingyll y ddalfa, fy mhrif gyfrifoldeb yw gofalu am les ac anghenion unrhyw berson sy’n cael ei gadw ac sy’n dod i’r ddalfa. 

Rwyf wedi tyfu i fyny mewn siop, felly mae fy rhieni yn adwerthwyr annibynnol. Rwyf wedi treulio fy holl fywyd, fy mhlentyndod, o fewn yr amgylchedd busnes, yn gwasanaethu'r gymuned. Fe wyddoch nad wyf yn gwybod dim gwahanol. Felly eto, pan ddaw i blismona mae hwn yn drawsnewidiad eithaf naturiol i mi. 

Roedd amharodrwydd gan fy rhieni. Nid oedden nhw am i mi ymuno â phlismona. Yn bennaf oherwydd eu bod yn credu fy mod yn rhy fyr. Yn draddodiadol, roedd yn golygu dilyn llwybr gyrfa hysbys iawn megis meddygaeth, neu ymchwil neu rywbeth tebyg. Roedden nhw am i mi barhau i astudio o fewn meddygaeth, gorffen fy ngradd. Ond hefyd roedden nhw'n deall y ffaith fy mod i am wneud rhywbeth lle gallaf barhau i helpu pobl eraill. Ac mae hon yn ffordd ddelfrydol o wneud hynny. Felly o fewn amser, rwy’n meddwl mai dim ond: ‘gadewch i ni weld sut mae hi’n dod ymlaen’ydoedd. Wyddoch chi, 19 mlynedd yn ddiweddarach, maen nhw'n gweld pa gynnydd sy'n cael ei wneud ac sydd wedi'i wneud. 

Sonia: 

Sonia ydw i. Dw i wedi bod yn ffrindiau gyda Sundeep ers dros 20 mlynedd bellach.

Pan ddywedodd Sundeep wrthyf ei bod am fod yn swyddog heddlu, cynllwyniais gyda’i thad ac eisteddom i lawr ac ysgrifennu rhestr hir o resymau pam na ddylai ymuno â’r heddlu, ynghyd â rhestr arall o ddewisiadau gyrfa eraill y gallai eu dilyn. Dw i mor falch na wnaeth hi wrando arnom ni oherwydd rydyn ni mor falch ohoni.

Sunny:

Unrhyw un sydd ag unrhyw amheuon ynghylch ymuno â’r heddlu – fe allwch chi fod pwy ydych chi, a gwneud hynny gyda balchder a pheidio â chyfaddawdu eich hun. 

Mae sefydliadau'n agored, mae ein penaethiaid yn agored ac maen nhw am ddysgu. Wyddoch chi, maen nhw am i’r sefydliadau fod yn rhywbeth lle rydyn ni’n denu pobl o bob cefndir amrywiol. Ond er mwyn eu denu, mae angen i ni eu deall. Felly’r staff a’r swyddogion er enghraifft, sydd o’i mewn yw’r bobl ddelfrydol i rannu. 

Pan fydd gennych chi wasanaeth heddlu neu gymdeithas sy'n cymeradwyo'r gwaith - y gwaith da - sy'n cael ei wneud allan yno, rydych chi'n codi'ch cymuned, ond ydych chi? Rydych chi'n codi'ch hun. 

Fel menyw, mae gwybod y gallwn i o bosibl ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o bobl ifanc, neu hyd yn oed oedolion hefyd, sydd am ymuno â'r yrfa, sy'n gwneud i mi deimlo'n fodlon.

Felly beth fyddwn i’n ei ddweud wrth rywun sy’n ystyried ymuno yw: ‘gwnewch e.’ Dewch i ymuno â ni. Byddwch yn rhan o'r newid hwnnw. Helpwch ni. Gadewch i ni helpu ein cymuned i godi yn y ffordd y gallwn ni. 
 

Cadw mewn cysylltiad

I ddysgu rhagor a chael y wybodaeth ddiweddaraf am ein digwyddiadau diweddaraf, gallwch:

Dilynwch ni ar:

Barod i wneud cais?

Mae lluoedd ledled Cymru a Lloegr yn recriwtio ar hyn o bryd.

Gweld pa luoedd sy'n recriwtio