Hyfforddiant a datblygu gyrfa

Mae bod yn heddwas yn werth chweil ac yn heriol – bydd disgwyl i chi weithredu y tu hwnt i’ch parth cysur ac ymdrin â sefyllfaoedd astrus. Mae hyn yn golygu y bydd rhaid i chi feddwl ar amrantiad a chydweithio’n dda gyda’ch  cydweithwyr fel rhan o dîm effeithiol. Bydd arnoch angen sgiliau da gyda phobl, bod yn ddigynnwrf ac amyneddgar  gydag aelodau o’r cyhoedd, yn enwedig mewn sefyllfaoedd llawn tyndra neu ymfflamychol.

Yr hyfforddiant byddwch yn ei dderbyn

I’ch galluogi i wneud eich swydd yn ddiogel ac yn effeithiol, byddwch yn derbyn hyfforddiant o’r radd uchaf (mewn ystafell ddosbarth a thra yn y swydd); bydd hyn yn eich helpu i ddatblygu’r sgiliau a’r wybodaeth fydd eu hangen arnoch er mwyn:

  • Cymhwyso sgiliau archwiliadol a chudd-wybodaeth i ddatrys troseddau
  • Delio gyda materion diogelwch yn y gymuned
  • Sicrhau trefn a diogelwch cyhoeddus wrth gefnogi gweithredoedd mawrion yr heddlu
  • Datblygu dealltwriaeth o dechnolegau newydd
  • Darparu nodau plismona cenedlaethol ar lefel gymunedol

Tra bod pob llu yn rheoli ei rhaglen hyfforddi ei hun, yn nodweddiadol byddwch yn derbyn cymysgedd o:

  • Tua 18 – 22 wythnos o hyfforddiant mewn ystafell ddosbarth – yn dysgu llawer am wahanol agweddau ar blismona, y gyfraith a gweithdrefnau ond peidiwch â phoeni, nid yw’n ddiflas! Gan amlaf mae’n cynnwys chwarae rôl a sesiynau ymarferol. Byddwch yn derbyn hyfforddiant cymorth cyntaf a diogelwch personol.
  • A byddwch yn derbyn cwrs gyrru i roi’r sgiliau ar-y-ffordd fydd eu hangen arnoch ar gyfer eich swydd.
  • Yna byddwch yn cael tiwtor ac yn treulio tua thri mis fel rhan o rota ymateb, yn datblygu eich sgiliau-mewn-swydd a phrofiad, o gofnodi datganiadau i ymdrin â sefyllfaoedd llawn tyndra ac arestio am y tro cyntaf.

Ac ar bob cam byddwch yn cael llawer o gefnogaeth gan eich tiwtoriaid a’r cydweithwyr profiadol y byddwch yn gweithio gyda hwy. Dysgwch sut mae gyrfa Tanya wedi datblygu gyda chefnogaeth ei chydweithwyr a’i mentoriaid – gwyliwch y ffilm.

Gweld y trawsgrifiad fideo llawn

Female detective in uniform working on a computer sat at a desk

Female detective talks directly to camera

As a detective you deal with more serious offences, so things like rape, murder, serious violence. Whereas on response you probably deal with lower level crimes.

So I’ve got a mentor that kind of assists through my career. I’ve got a coach that works me, so if there’s anything that I want to work on in my career, you know, anything around my personality style or my leadership style, I’ve got a coach that can help me with that to develop me into a better leader.

So I think as an organisation it’s really good that I’ve got people around me, peers that want everyone to do well and motivate you, it’s a great environment to work in. It’s definitely a supportive environment.

Police: Make your difference logo

Pwy all ymuno?

Mae amrywiol ffyrdd o ymuno â’r heddlu, gan ddibynnu ar eich profiad o ran gwaith, bywyd ac addysg. Rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o bob cefndir, diwylliant a phrofiad ac nid oes arnoch angen gradd i ymgeisio.

Ffyrdd i mewn i blismona