Rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o bob cefndir, diwylliant a phrofiad ac nid oes arnoch angen gradd i ymuno. Dyna pam bod ffyrdd amrywiol o ymuno â’r heddlu.

Pa lwybr sydd orau i mi?

Dewiswch un dewis isod am ragor o fanylion am y llwybrau mynediad sydd ar gael i chi:

Dim gradd ar hyn o bryd?

Mae’r rhaglen Brentisiaeth dair blynedd yn gadael i chi ennill wrth ddysgu ac yn y diwedd bydd gennych radd mewn Arfer Plismona Proffesiynol ar ôl cwblhau’r cyfan yn llwyddiannus.

Prentisiaethau a Rhaglenni Mynediad Traddodiadol

Gradd gennych eisoes?

Mae’r rhaglenni dwy flynedd Mynediad i Ddeiliaid Gradd a Gradd Ditectif yn eich arwain at ddiploma i raddedigion mewn Ymarfer Plismona Proffesiynol pan fyddwch yn gorffen eich cyfnod prawf.

Rhaglenni Mynediad i Ddeiliaid Gradd a Gradd Ditectif

Studying for or completed the Professional Policing Degree?

Some forces offer a dedicated entry programme for graduates with the Degree in Professional Policing. 

Professional Policing Degree Holder

A ydych yn gyn-swyddog?

Gallwch ail-ymuno ar eich rheng bresennol neu o bosibl ar reng uwch ar sail y profiad yr ydych wedi ei gael tu allan i blismona.

Mwy am ail-ymuno

A ydych yn Gwnstabl Arbennig/Gwirfoddolwr?

Mae gan rai lluoedd heddlu raglenni mynediad penodol ar gyfer pobl sydd eisoes yn gwirfoddoli. Hyd yn oed os nad yw’r llu heddlu yr ydych chi wedi ei ddewis yn gwneud hynny, bydd eich ymrwymiad a’ch profiad yn cael eu gwerthfawrogi.

Mwy am ymuno fel swyddog cyflogedig

Am wirfoddoli fel cwnstabl Arbennig?

Nid oes raid i chi ymuno i wneud gwaith cyflogedig yn syth bob tro. Gallwch wirfoddoli fel Cwnstabl Arbennig, lle byddwch yn gwneud yr un hyfforddiant â Chwnstabl Heddlu cyflogedig arferol, gan ymrwymo i leiafswm o bedair awr yr wythnos. Dysgwch ragor am beth mae hynny’n ei olygu.

Dysgwch ragor am wirfoddoli

Gweithredu Cadarnhaol

Mae gan luoedd lleol ystod o fentrau ar y gweill i annog pobl o bob cefndir i wneud cais i ymuno â'r heddlu a chefnogi swyddogion heddlu presennol. Edrychwch ar wefan eich llu dewisol i weld pa fentrau gweithredu cadarnhaol maen nhw'n eu rhedeg.

Barod i ymgeisio?

Mae lluoedd ar draws Cymru a Lloegr yn recriwtio ar hyn o bryd

EDRYCHWCH PA LUOEDD HEDDLU SY’N RECRIWTIO