RHAGLEN DEILIAID GRADD

Os oes gennych radd eisoes (mewn unrhyw bwnc),  mae dewis o raglen hyfforddiant ddwy flynedd wedi ei seilio ar waith gyda chefnogaeth dysgu oddi-ar-y-swydd. Fel rhan o’r rhaglen, byddwch yn canolbwyntio ar ardal arbennig o astudiaeth naill ai o Ymchwiliad, Cudd-wybodaeth,  Cymuned, Ffyrdd neu Ymateb. Byddwch yn derbyn Diploma Lefel 6 – Diploma Ôl-radd mewn Ymarfer Plismona Proffesiynol pan fyddwch wedi gorffen eich cyfnod prawf.

Fel arall mae Police Now yn cynnig rhaglenni dwy flynedd ar ddatblygu arweinwyr cenedlaethol, wedi eu cynllunio’n benodol ar gyfer graddedigion.

RHAGLEN MYNEDIAD I DDITECTIF GRADDEDIG

Mae’r rhaglen ddwy flynedd  hon hefyd yn eich arwain at Lefel 6 –Diploma Ôl-radd mewn Ymarfer Plismona Proffesiynol, ond fel y byddech yn ei ddisgwyl, mae’r dysgu yn tueddu at bersbectif ymchwiliadol. Mae’n rhaglen fwy dwys gan y bydd gofyn i chi gwblhau’r Arholiad Ymchwilwyr Cenedlaethol yn llwyddiannus a bodloni meini prawf asesiad PIP2 er mwyn dod yn dditectif achrededig Rhaglen Broffesiynoli Ymchwilio (PIP2).

Mae rhai lluoedd yn cynnig ‘Llwybrau Carlam Ditectif’ lle mae ymgeiswyr yn treulio cyfnod mewn lifrai cyn dechrau ar eu llwybr ymchwilydd. Mae lluoedd eraill yn cynnig ‘Llwybr Mynediad Uniongyrchol i Dditectif’ lle mae ymgeiswyr yn dechrau mewn rôl ymchwiliad. Siaradwch yn uniongyrchol  â’r llu rydych yn dymuno gwneud cais iddynt i ganfod beth maent yn ei gynnig.

Mae Police Now hefyd yn cynnig Rhaglen Dditectif Genedlaethol, sydd yn dechrau gyda 12 wythnos genedlaethol o Academi Ditectif cyn dechrau cyfnod o wyth wythnos mewn lifrai gyda’ch llu o ddewis. Yna byddwch yn symud i gyfres o leoliadau CID. Trwy gydol eich hyfforddiant, cewch eich arwain a’ch cefnogi gan Swyddog Datblygu Arweinyddiaeth Police Now, yn ogystal â’ch rheolwr llinell yn y llu. 

Mae rhai lluoedd yn dal i gynnig y llwybr mynediad Traddodiadol (IPLDP); gellir cael mynediad i hwn gan raddedigion a’r rhai heb radd. Mae’n dirwyn i ben yn raddol ond os yw’r llu rydych wedi ei ddewis yn dal i’w gynnig am y tro, efallai mai hwn fydd y llwybr gorau i chi.

Gweld pa luoedd sy’n recriwtio nawr