Manteision plismona

Mae dod yn swyddog heddlu yn rhoi grym i chi wneud gwahaniaeth yn y gymuned. Byddwch yn helpu i leihau troseddu ac yn cynnig presenoldeb sy’n rhoi sicrwydd, gan wneud bywyd yn fwy diogel a hapusach i’r bobl y byddwch yn eu gwasanaethu.

Pan fyddwch yn ymuno â’r heddlu, byddwch yn datblygu yn bersonol ac yn broffesiynol. Trwy’r hyfforddiant y byddwch yn ei dderbyn, byddwch yn cael y sgiliau bywyd fydd yn ddefnyddiol iawn i chi wrth i’ch gyrfa ddatblygu.

Dysgwch am hyfforddiant a chynnydd gyrfa

Manteision bod yn swyddog heddlu

Mae ystod gynhwysfawr o fuddion:

 • Cyflog cystadleuol - o’r dechrau, byddwch yn ennill cyflog wrth ddysgu. Mae’r cyflogau cychwynnol i brentisiaid yr heddlu tua £18,450 ond bydd hyn yn amrywio yn ôl llu a rhanbarth. Ar ôl i chi lwyddo yn eich cyfnod prawf, fel arfer byddwch yn cael codiad cyflog blynyddol, gyda’r uchafswm cyflog ar gyfer cwnstabliaid heddlu tua £40k. 
 • Pensiwn hael, gan gynnwys y dewis i ymddeol yn 60 oed.
 • Gofal iechyd ar bris gostyngol iawn trwy gynllun gofal iechyd dewisol Cydfuddiannol yr Heddlu.
 • Gwyliau blynyddol - yn amrywio rhwng 22 diwrnod (yn ychwanegol at wyliau cyhoeddus) wrth i chi ddechrau eich gyrfa hyd at 30 diwrnod i staff sydd wedi rhoi gwasanaeth maith.
 • Absenoldeb mamolaeth a thadolaeth hael.
 • Amrywiaeth eang o brisiau gostyngol gan adwerthwyr, bwytai a busnesau eraill i weithwyr yr heddlu. Dyma i chi un enghraifft.

Mae Beth wrth ei bodd bod pob diwrnod yn wahanol: 
Ac ochr yn ochr â’r amrywiaeth y mae pob dydd yn ei gynnig, mae ystod gynhwysfawr o fuddion:

Gweld y trawsgrifiad fideo llawn

Swyddog benywaidd yn edrych oddi wrth y camera yn y gampfa.

Swyddog benywaidd a gwrywaidd gyda’r hyfforddwr ffitrwydd. Swyddog benywaidd yn y gampfa yn siarad at y camera.

O ddydd i ddydd rwy’n dod i mewn ar shifft ac rydym yn trafod gyda’r tîm cyfan ac yn sôn am ein blaenoriaethau, pethau sy’n mynd ymlaen yn yr ardal, rhywbeth sydd angen ei dargedu.

Swyddog benywaidd a gwrywaidd yn y gampfa, y ddau swyddog yn gwneud prawf blip

Rwyf hefyd yn cael swyddi i mi eu hymchwilio o ran troseddau, ac yna yn ymateb i’r cofnodion 999 a’r cofnodion 101 sy’n dod i mewn.

Y ddau swyddog yn gwneud prawf blip, lluniau amrywiol o’r swyddogion yn y gampfa yn gwneud y prawf blip.

Hon yw’r swydd orau i mi ei chael erioed yn fy mywyd. Mae pob diwrnod yn wahanol, fyddwch chi ddim yn gwybod beth fyddwch chi’n ei gael o ddiwrnod i ddiwrnod, ac rwy’n hoffi’r elfen heriol ohoni ond hefyd y math o ran amrywiol ohoni hefyd.

Logo Heddlu: Gwnewch eich gwahaniaeth

And alongside the variety each day brings, there's a comprehensive range of benefits:

 • Competitive salary - from the outset, you earn while you learn. Minimum starting salaries for police apprentices are around £18,450 but this will vary by force and region. Once you’ve passed your probation, you normally receive an annual pay rise, with the maximum salary for police constables being around £40k. 
 • A generous pension, including the option to retire at 60.
 • Heavily discounted private healthcare via the Police Mutual discretionary healthcare scheme.
 • Annual leave - ranging from 22 days (in addition to public holidays) when you’re starting out to 30 days for long-serving staff.
 • Generous maternity and paternity leave.
 • A wide range of discounts offered by retailers, restaurants and other businesses to police workers. Here’s just one example.

Cynrychioli’r cymunedau yr ydych yn eu gwasanaethu

Pan fyddwch chi yn ymuno â’r heddlu, gallwch wneud gwahaniaeth gwirioneddol trwy ddeall anghenion eich cymuned. Dyna pam yr ydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o bob cefndir, diwylliant a phrofiad.

A yw plismona'n gynhwysol?

Mae pob dydd yn wahanol ac rwyf yn dysgu sgiliau newydd

Mike

Heddlu Gogledd Cymru

Pwy all ymuno?

Mae amrywiol ffyrdd o ymuno fel swyddog heddlu, gan ddibynnu ar eich profiad o ran gwaith, bywyd ac addysg.

FFYRDD I MEWN I BLISMONA