Wrthi'n cynrychioli ein cymunedau

Rydym yn cydnabod bod angen i wasanaeth heddlu modern adlewyrchu’n llawn y cymunedau y mae’n eu gwasanaethu, felly rydym yn gweithio’n galed i recriwtio swyddogion heddlu o ystod llawer ehangach ac amrywiol o bobl, yn unol â Gweledigaeth Plismona 2025 o heddlu mwy cynrychioliadol. Rydym yn croesawu pobl o bob cefndir, waeth beth fo'u hoedran, rhywedd, hil, ffydd, cyfeiriadedd rhywiol, statws rhiant neu berthynas.

Mae hynny oherwydd po fwyaf y mae ein swyddogion heddlu yn cynrychioli’r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu, y mwyaf y byddwn yn deall eu hanghenion a’u pryderon a gorau oll y byddwn yn cydweithio i wneud cymunedau’n fwy diogel a chryfach.

Gweld trawsgrifiad llawn y fideo

Mae swyddog heddlu benywaidd yn cerdded tuag at y camera gan wisgo iwnifform heddlu a hijab.

Pan wnes i’r penderfyniad i ymuno â’r heddlu,

Swyddog heddlu benywaidd yn sefyll o flaen car heddlu ac yn siarad â'r camera.

Roeddwn i'n gwybod fy mod i'n lleiafrif o fewn y sefydliad ac na fyddwn i'n gweld llawer o bobl fel fi. Rwy'n meddwl bod hynny ychydig yn frawychus i mi ac hefyd rwy'n meddwl oherwydd fy mod i'n edrych yn amlwg yn Fwslimaidd

Swyddog heddlu benywaidd yn eistedd mewn car heddlu ac yn gyrru i lawr y stryd.

Rwy'n meddwl y bu hwnnw hefyd yn gam mawr arall i mi. Wrth ddod i mewn i'r gweithlu, dim ond swyddog ydw i,

Swyddog heddlu benywaidd yn sefyll o flaen car heddlu ac yn siarad â'r camera.

Dw i erioed wedi teimlo’n wahanol nac yn bryderus ynghylch sut byddwn i’n ffitio i mewn, os rhywbeth rwy’n meddwl ei fod wedi rhoi hwb i fy hyder, oherwydd mae’n beth mawr camu allan o’ch tŷ yn gwisgo hijab ac yn edrych yn wahanol…

Mae swyddogion heddlu benywaidd a gwrywaidd yn cerdded i lawr y stryd yn siarad, mae arwydd Gorsaf Heddlu Banbury i’w weld yn y cefndir.

i bron unrhyw un ac i'w wneud mewn sefydliad fel hwn lle rydych chi'n cwrdd â gwahanol bobl bob dydd, yn rhyngweithio â gwahanol bobl.

Swyddog heddlu benywaidd yn sefyll o flaen car heddlu ac yn siarad â'r camera.

Mae wedi bod yn dipyn o hwb i fy hyder ond dw i hefyd yn meddwl fy mod yn falch oherwydd ei fod i ddangos i bobl fy mod i'n dal i fod yn fi, fy mod yn dal i ymarfer, rwy'n dal i fod yn Fwslim.

Mae swyddog heddlu benywaidd yn eistedd yng nghar yr heddlu yn chwerthin gyda chydweithiwr.

Galla i barhau â’m diwylliant a’m crefydd a’r heddlu o hyd, felly mae hynny wedi bod yn eithaf cadarnhaol i mi.

Swyddogion heddlu benywaidd a gwrywaidd yn gwenu i'r camera.

Yr Heddlu: Logo Gwnewch Eich Gwahaniaeth

Sut rydym yn creu gwasanaeth heddlu amrywiol a chynhwysol

  • Recriwtio a dethol teg - mae holl brosesau recriwtio'r heddlu yn deg ac yn seiliedig ar deilyngdod.
  • Gweithredu Cadarnhaol - mae gan luoedd lleol amrywiaeth o fentrau ar y gweill i annog pobl o bob cefndir i wneud cais i ymuno â'r heddlu a chefnogi swyddogion heddlu sy'n gwasanaethu. Edrychwch ar wefan y llu a ddewiswyd gennych i weld pa fentrau gweithredu cadarnhaol y maent yn eu cynnal.
  • Ystyriaethau ffydd - mae heddluoedd yn gefnogol i bob crefydd, gan wneud addasiadau i roi amser a rhyddid i swyddogion ymarfer eu ffydd.
  • Rhwydweithiau cymorth - mae llawer o gymdeithasau a sefydliadau cymorth yn bodoli i helpu grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol i wneud cais ac yna ffynnu ym maes plismona.

Cefnogi niwroamrywiaeth

Gwrandewch ar y swyddog sy'n gwasanaethu, Myles, yn siarad am ei brofiadau o fod yn lliwddall a'r cymorth a gafodd i'w helpu i wneud ei waith. Darganfod stori Myles.

Pwy all ymuno?

Mae sawl ffordd o ymuno â’r heddlu, yn dibynnu ar eich gwaith, eich bywyd a’ch profiad addysgol. Rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o bob cefndir, diwylliant a phrofiad.

Ffyrdd i mewn i faes plismona