SUT I YMGEISIO

Pa bynnag lwybr mynediad y byddwch chi’n ei ddilyn, mae nifer o gamau yn rhan o’r broses ymgeisio, felly mae’n beth da paratoi a chael gwybod beth fydd ei angen.

Oherwydd COVID-19, mae canolfannau asesu wyneb yn wyneb wedi eu hatal ar hyn o bryd ac yn eu lle fe gynhelir ymarferion asesu ar-lein, felly bydd arnoch angen mynediad i’r rhyngrwyd gyda chyswllt cryf a lle tawel i chi allu canolbwyntio. Mae’r union broses yn amrywio ychydig rhwng lluoedd heddlu felly cofiwch wirio gwefan y llu o’ch dewis ond yn nodweddiadol mae’n cynnwys y camau canlynol:

Gwiriwch eich cymhwyster

Cyn dechrau llenwi’r ffurflen gais, mae’n werth gwirio eich bod yn bodloni’r meini prawf cymhwyster sylfaenol.

A wyf yn gymwys i ymgeisio?

Ffurflen gais

Bydd angen i chi ymgeisio trwy’r llu o’ch dewis - fe welwch fanylion ar eu gwefan. Ar ôl cyflwyno eich ffurflen wedi ei llenwi, fe fyddan nhw’n cynnal eu gwiriad cymhwyster eu hunain.

Beth sy’n rhan o’r ffurflen gais?

Prawf Barnu Sefyllfa

Mae’r prawf ar-lein hwn yn cymryd tua 30 munud a bydd yn asesu eich addasrwydd i ddod yn swyddog heddlu.

Beth sy’n rhan o’r prawf Barnu Sefyllfa?

Cyfweliad fideo ar sail cymhwysedd

Bydd hyn yn cymryd tua 35 munud a gofynnir cwestiynau cymhwysedd i chi, wedi eu dylunio i adael i chi ddangos eich cryfderau a’ch potensial fel swyddog heddlu. 

Beth mae cwestiynau cymhwysedd yn gofyn amdano?

Profion Iechyd a Ffitrwydd

Os byddwch yn llwyddo yn y Ganolfan Asesu, yna gofynnir i chi gael profion meddygol a ffitrwydd i sicrhau bod gennych y cryfder a’r dycnwch sydd eu hangen i fod yn swyddog heddlu.

Mwy am brofion meddygol a ffitrwydd

Gwiriadau cyn-cyflogi a fetio

Nesaf, byddwch yn cael gwiriadau cefndir a diogelwch cadarn, sy’n golygu chwilio cronfeydd data gwybodaeth cenedlaethol a lleol.

Beth mae fetio yn ei olygu?

Penderfyniad

Llongyfarchiadau! Ar ôl i chi lenwi pob cam o’r broses ymgeisio, bydd eich llu heddlu yn awr mewn sefyllfa i anfon cynnig swydd ffurfiol atoch. Mae’n debyg y bydd hwn yn dod i chi trwy’r post (a/neu e-bost) a bydd yn rhoi manylion popeth y mae arnoch angen ei wybod am eich dyddiad cychwyn posibl a’r camau nesaf.

Barod i ymgeisio?

Bydd angen i chi ymgeisio yn uniongyrchol i’r llu(oedd) y mae gennych ddiddordeb ynddyn nhw.

EDRYCHWCH PA LUOEDD HEDDLU SY’N RECRIWTIO