SUT I YMGEISIO

Pa bynnag lwybr mynediad y byddwch chi’n ei ddilyn, mae nifer o gamau yn rhan o’r broses ymgeisio, felly mae’n beth da paratoi a chael gwybod beth fydd ei angen.

Mae’r union broses yn amrywio ychydig rhwng lluoedd heddlu felly gwiriwch ar wefan y llu o’ch dewis hefyd ond yn nodweddiadol mae’n cynnwys y camau canlynol:

1. Gwiriwch eich cymhwyster

Cyn dechrau llenwi’r ffurflen gais, mae’n werth gwirio eich bod yn bodloni’r meini prawf cymhwyster sylfaenol.

A wyf yn gymwys i ymgeisio?

2. Ffurflen gais

Bydd angen i chi ymgeisio trwy’r llu o’ch dewis - fe welwch fanylion ar eu gwefan. Ar ôl cyflwyno eich ffurflen wedi ei llenwi, fe fyddan nhw’n cynnal eu gwiriad cymhwyster eu hunain.

Beth mae llenwi'r ffurflen gais yn ei olygu?

3. Asesiad ar-lein

Mae rhai lluoedd hefyd yn gofyn i chi gwblhau set o gwestiynau medrusrwydd ar-lein, cyn penderfynu eich gwahodd i ganolfan asesu.

Beth mae cwestiynau medrusrwydd yn ei olygu?

4. Canolfan asesu

Byddwch yn mynd trwy gymysgedd o gyfweliadau ac ymarferion rhyngweithiol, yn ogystal â phrofion ysgrifenedig a llafar, y cyfan wedi eu dylunio i chi fedru dangos eich cryfderau a’ch potensial fel swyddog heddlu.

Mwy am Ddiwrnod y Ganolfan Asesu

5. Profion Iechyd a Ffitrwydd

Os byddwch yn llwyddo yn y Ganolfan Asesu, yna gofynnir i chi gael profion meddygol a ffitrwydd i sicrhau bod gennych y cryfder a’r dycnwch sydd eu hangen i fod yn swyddog heddlu.

Mwy am brofion meddygol a ffitrwydd

6. Gwiriadau cyn-cyflogi a fetio

Nesaf, byddwch yn cael gwiriadau cefndir a diogelwch cadarn, sy’n golygu chwilio cronfeydd data gwybodaeth cenedlaethol a lleol.

Beth mae fetio yn ei olygu?

7. Penderfyniad

Llongyfarchiadau! Ar ôl i chi lenwi pob cam o’r broses ymgeisio, bydd eich llu heddlu yn awr mewn sefyllfa i anfon cynnig swydd ffurfiol atoch. Mae’n debyg y bydd hwn yn dod i chi trwy’r post (a/neu e-bost) a bydd yn rhoi manylion popeth y mae arnoch angen ei wybod am eich dyddiad cychwyn posibl a’r camau nesaf.

Barod i ymgeisio?

Bydd angen i chi ymgeisio yn uniongyrchol i’r llu(oedd) y mae gennych ddiddordeb ynddyn nhw.

EDRYCHWCH PA LUOEDD HEDDLU SY’N RECRIWTIO