Sefydliadau cefnogi

Caiff yr ymgyrch yma ei gefnogi gan nifer o sefydliadau, sydd yn gweithio er mwyn sicrhau bod ein heddluoedd yn cynrychioli ein cymunedau. OS ydych yn ystyried gyrfa yn yr heddlu a’ch bod yn dymuno cael gwybod mwy ynglŷn â’r hyn sy’n cael ei wneud i hyrwyddo amrywiaeth a chynhwysiad, gallwch ddod i gyswllt â’r mudiad cymorth perthnasol a restrir isod:

British Association for Women in Policing
British Association for Women in Policing

Y Gymdeithas Brydeinig i Fenywod mewn Plismona

Codi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o faterion sy'n effeithio ar fenywod mewn plismona. Yn datblygu rhwydwaith o swyddogion, staff a gwirfoddolwyr presennol a rhai sydd wedi ymddeol a chyfrannu at ddatblygiad proffesiynol yr aelodau.

NPAA logo
NPAA logo

Cymdeithas Awtistiaeth Genedlaethol Yr Heddlu

Hyrwyddo niwroamrywiaeth ym mhlismona'r Deyrnas Unedig.

GRTPA logo
GRTPA logo

Cymdeithas Heddlu Sipsiwn Roma Neu Deithwyr

Uno a chefnogi swyddogion heddlu a staff o gefndir Teithwyr Roma Sipsiwn.

NSPAUK logo
NSPAUK logo

Cymdeithas Sicaidd Genedlaethol Yr Heddlu

Cymdeithas genedlaethol yn cynrychioli swyddogion a staff heddlu Sikh ar draws y Deyrnas Unedig.

Police Pagan Association logo
Police Pagan Association logo

Cymdeithas Baganaidd Yr Heddlu

Sefydliad cenedlaethol sy'n cefnogi swyddogion a staff heddlu Paganaidd. Gweithio gyda'n gilydd i wella'r berthynas rhwng y gymuned Baganaidd a'r heddlu.

National LGBT+ Police Network logo.
National LGBT+ Police Network logo.

Rhwydwaith LGBT+ Cenedlaethol Yr Heddlu

Yn rhoi rhwydwaith o gefnogaeth i swyddogion heddlu LGBT+ yn ogystal a hyrwyddo cydraddoldeb ymhlith y llu heddlu.

Disabled Police Association logo
Disabled Police Association logo

Cymdeithas Yr Heddlu Anabl

Y corff cenedlaethol sy'n cynrychioli rhwydweithiau cefnogi anabledd mewn lluoedd heddlu yn y Deyrnas Unedig, yn hyrwyddo cydraddoldeb cyfle i bobl anabl.

CPA logo
CPA logo

Gymdeithas Heddlu Cristnogol

Yn annog a chefnogi Cristnogion yn lluoedd heddlu'r Deyrnas Unedig.

Camau cadarnhaol

Mae nifer o heddluoedd hefyd yn cynnig mentrau cadarnhaol (fel sesiynau ymgysylltu ar-lein neu fentora) yn arbennig er mwyn cefnogi pobl o grwpiau tan-gynrychioledig i ymgeisio. Felly mae’n werth cymryd golwg ar wefan yr heddlu y bwriadwch ymuno a hi, i weld pa gynlluniau a mentrau gweithredu cadarnhaol maen nhw’n eu rhedeg cyn i chi ymgeisio.

A wyf yn gymwys i ymuno?

Cyn i chi benderfynu ymgeisio, mae'n werth gwirio'r meini prawf cymhwyster sylfaenol y mae'n rhaid i chi eu bodloni. Dylech hefyd wirio gwefan y llu heddlu yr ydych yn ei ddewis am restr gyfredol o'u meini prawf lleol.

GWIRIAD CYMHWYSTER SYLFAENOL